KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG I (Bộ 4 đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG I (Bộ 4 đề), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên : KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Lớp : Môn : Đại Số 8 (01)

Câu 1: (1điểm) Ghép mỗi biểu thức (1), (2), (3), (4) với một trong các biểu thức (A), (B), (C), (D), (E) để được một hằng đẳng thức đúng. (Ví dụ : 1 – A)
1
(A+B)2 =

A
(A+B)3

QUẢ

2
A3+3A2B+3AB2+B3 =

B
A2- B2

1 —

3
A3-B3 =

C
(A+B)(A2-AB+B2)

2 —

4
( A-B)(A+B) =

D
A2+2AB +B2

3 —

E
(A-B)(A2+AB+B2)

4 —

Bài 2: (2 điểm) Điền các đơn thức đa thức thích hợp vào chỗ trống (…):
a) …….- 10x + 25 = (…………)2
b) (x +..…)(x -..…) = x2 – 4y2
Bài 3: (2điểm) Làm tính nhân
a. 4xy (2xy2 – 3x2y + 3) =
b. ( 2a – b)(a2 + ab) =

Bài 4: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a. 5ay – 3bx + ax – 15by =

b. x – 6xy + 8y=

Bài 5 : (2 điểm)
Tìm m để đa thức A(x) = x3 – 3×2 + 5x + m chia hết cho đa thức B(x) = x – 2.
Bài 6 : (1 điểm) Tìm x, y biết : x2 + y2 – 2x + 4y + 5 = 0

Họ và tên : KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Lớp : Môn : Đại Số 8 (02)

Câu 1: (1 điểm) Ghép mỗi biểu thức (1), (2), (3), (4) với một trong các biểu thức (A), (B), (C), (D), (E) để được một hằng đẳng thức đúng. (Ví dụ : 1 – A)
1
A2-2AB +B2 =

A
(A-B)(A2+AB+B2)

QUẢ

2
(A-B)3 =

B
(A-B)2

1 —

3
A2- B2 =

C
A3-3A2B+3AB2-B3

2 —

4
A3+B3 =

D
( A-B)(A+B)

3 —

E
(A+B)(A2-AB+B2)

4 —

Bài 2 : (2điểm) Điền các đơn thức đa thức thích hợp vào chỗ trống (…):
a) ..…..- 8x + 16 = (…………)2
b) (x +…..)(x -..…) = x2 – 9y2
Bài 3: (2điểm) Làm tính nhân
a. 5xy (3×3 + 7xy – x) =
b. ( 3a – b)(a2 + ab) =

Bài 4: (2 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a. 5ay – 3bx + ax – 15by =

b. x + 6xy + 8y=

Bài 5 : (2 điểm)
Tìm m để đa thức A(x) = x3 – 3×2 + 5x + m chia hết cho đa thức B(x) = x – 2.
Bài 6 : (1 điểm) Tìm x, y biết : x2 + y2 – 2x + 4y + 5 = 0.

Họ và tên : KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I
Lớp : Môn : Đại Số 8 (03)

Câu 1: (1điểm) Ghép mỗi biểu thức (1), (2), (3), (4) với một trong các biểu thức (A

Hỏi và đáp