Kiem tra dai so 7 – Tiet 50 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiem tra dai so 7 – Tiet 50, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường …………. Kiểm tra 45’( Tiết 50).
Lớp:……………. Môn : Đại số lớp 7.
Họ và tên…………. Năm học: 2008 – 2009.

I. Trắc nghiệm : ( 3đ):

Câu 2: a, Số lần lặp lại của mỗi giá trị của dấu hiệu trong điều tra gọi là:
A. Giá trị mốt. B. Tần số. C. Dấu hiệu. D. Trung bình cộng.
b, Giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số gọi là:
A. Giá trị trung bình. B. Dấu hiệu.
C. Mốt của dấu hiệu. D. Tần số.

* Trả lời câu 3, câu 4 với đề bài toán sau :
Kết quả điều tra điểm văn của tổ 1 như sau:
7 7 7 8 6 9 8 5 5 5 7

Câu 3 : a,Số giá trị của dấu hiệu là:
A. 7 B. 9 C. 10 D. 11

Câu 4: Mốt của dấu hiệu là:
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8.

* Trả lời câu 5, câu 6 với đề bài toán sau:
“ Điểm kiểm tra học kì của hai học sinh trong một lớp được ghi lại trong hai bảng tần số ” sau :
Học sinh A Học sinh B

Bảng 1 Bảng 2.
Câu 5: Điểm trung bình cộng của học sinh A là:
A. 7,1 B. 7,2 C. 7,3 D. 7,4

Câu 6: Điểm trung bình cộng của học sinh B là:
A. 7,2 B. 7,3 C. 7,5 D. 8,0.
II. Tự luận: ( 7đ):
Câu 7 :Điểm kiểm tra toán của học sinh lớp 7A được ghi lại như sau:

3 6 6 7 8 2 9 6
4 7 5 8 10 9 8 7
7 7 6 6 5 8 2 8
8 8 2 4 7 7 6 8
5 6 6 3 8 8 4 7
a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?
b) Lập bảng tần số.
c) Tính số trung bình cộng.
d) Tìm mốt của dấu hiệu.
e) Dựng biểu đồ đoạn thẳng.

Ma trận để
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
1(4ý)

1

1

0,5

1(a)

1
3

2,5

2. Bảng tần số
2
0,5

(b)
2,5
2

3

3. Biểu đồ.

(e)
1,5

1,5

4. Số trung bình cộng

2

1

(c,d)

2
2

3

Tổng
3
1,5
3
1,5
1
7

7
10

Đáp án và biểu điểm toán đại tiết 50 ( 2008-2009)
I. Trắc nghiệm : ( 3đ):
Câu 1: 1-d; 2 – e; 3 – f; 4 – b. ( Mỗi ý cho 0,25đ).
Câu 2: a, B b, C . ( Mỗi ý cho 0,25đ).
Câu 3: D ( 0,25đ)
Câu 4: C ( 0,25đ).
Câu 5

Hỏi và đáp