kiem tra dai so 7 cuc hay – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiem tra dai so 7 cuc hay, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

A.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 (22)

Têên
đề

Thông

cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Quan hệ giữa các tập hợp số, giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ
Nhận biết một số thuộc vào tập hợp nào
giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ

câu
đđiểm
%
1
0,25đ
2,5%

1
0,25đ
2,5%

2
0,5
5%

Cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa của số hữu tỉ
Cộng hai số hữu tỉ
Nhân hai luỹ hừa cùng cơ số
Thực hiện phép tính
Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

câu

%
2
0.5đ
5%

1
0.25đ
2,5%

1

30%

4
3,75
37,5%

Làm tròn số, số thập phân hữu hạn, so sánh số thực, tìm x
Tìm giá trị của x
Làm tròn số
thập phân hữu hạn
so sánh số thực

câu

%
2
0.5đ
5%
1

10%
1
0.25đ
2,5%

1
0.25đ
2,5%

1
0.25đ
2,5%

6
2,25đ
22,5%

Tỉ lệ thức tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
Vận dụng tỉ lệ thức để tìm x

Aùp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Tìm x (thông qua căn bậc hai)

câu

%
1
0.25đ
2,5%

1

30%
1
0.25đ
2,5%

3
3,5đ
35%

câu

%

6
1,5đ
15%

1

10%

3
0,75đ
7,5%

1
0.25đ 2,5%

2

60%

2
0,5đ
5%

15
10đ
100%

B. ĐỀ KIỂM TRA
I.TRẮC NGHIỆM: ( 3điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng , (mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Câu nào sau đây đúng?
A/ -1,5 Z B/ C/ N Q D.
Câu 2: Kết quả phép tính: là:
A. B. C. D.
Câu 3: Biết . Giá trị của x là:
A. B. C. D.2

Câu 4: Cách viết nào đúng:
A. B. C. D.

Câu 5. Để tính tổng : S = (- 2,5) + 4,2 + (- 7,5) + 3,8 một học sinh đã làm từng bước như sau :
(1) S = [(- 2,5) + (- 7,5)] + [4,2 + 3,8]
(2) S = 10 + [4,2 + 3,8]
(3) S = 10 + 8
(4) S = 18
Học sinh trên đã sai ở bước nào?
A. Bước (1) B. Bước (2) C. Bước (3) D. Bước (4)

Câu 6: Cho x= 6,67254. Giá trị của x khi làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba là:
A. 6,673 B. 6,672 C. 6,67 D. 6,6735

Câu 7: Nếu thì x = ?
A. x = -2 B. x = 2 C. x = -16 D. x = 16

Câu 8: Kết quả phép tính (-5)2 .(-5)3 là:

Hỏi và đáp