Kiem tra Dai so 7 (c IV) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiem tra Dai so 7 (c IV), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương IV
(Thời gian làm bài 45 phút)

I. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1. Trong các biểu thức sau đây, biểu thức nào không phải là đơn thức ?

Câu 2. Đơn thức đồng dạng với đơn thức là :

Câu 3: Giá trị của biểu thức tại x = 3, y = -1 là :
A. – 5 ; B. – 20 ; C. – 15 ; D. – 12
Câu 4 : Đa thức có bậc là :
A. 5 ; B. 3 ; C. 4 ; D. Không có bậc
Câu 5 : Kết quả phép tính : là :

Câu 6: Ghép mỗi dòng ở cột trái với mỗi dòng ở cột phải để được khẳng định đúng:

a) Đa thức x2 + 1
b) Đa thức x2 – 1
1) không có nghiệm.
2) có một nghiệm
3) có hai nghiệm

II. Tự luận (7 điểm
Câu 1 (1 điểm): Thu gọn các đơn thức sau và cho biết bậc của mỗi đơn thức đó :
với m là hằng số; x, y là biến số.
Câu 2 (2điểm): Thu gọn đa thức sau và cho biết hệ số cao nhất:

Câu 3 (3 điểm): Cho các đa thức :
f(x) = 2×4 – 4×2 + 6×3 – x- 1; g(x) = x4 + 6×3 + 3x + 11 + x4 – 4×2
a/ Tính : f(x) + g(x) ; f(x) – g(x)
b/ Gọi đa thức h(x) = f(x) – g(x), tìm nghiệm của h(x).
Câu 4 (1 điểm): Nhị thức bậc nhất là đa thức có dạng f(x) = ax + b với a, b là hằng, a 0. Hãy xác định hệ số a, b biết f(1) = – 2, f(2) = 1.

Đáp án:
I. PHầN trắc nghiệm:
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
C
A
C
D
a -1, b -3

II. PHầN tự luận:
Câu 1 : có bậc 15 (0,5 đ)
có bậc 4. (0,5 đ)
Câu 2:
hệ số cao nhất là 6. (2 đ)
Câu 3: f(x) + g(x) = (2×4 – 4×2 + 6×3 – x- 1) + (x4 + 6×3 + 3x + 11 + x4 – 4×2)
= 2×4 – 4×2 + 6×3 – x- 1 + x4 + 6×3 + 3x + 11 + x4 – 4×2
= (2×4 +x4 +x4) + (6×3 + 6×3) + (- 4×2 – 4×2) +(- x + 3x) + (- 1 + 11)
= 4×4 + 12×3 – 8×2 + 2x + 10 (1 đ)

h(x) = f(x) – g(x) = (2×4 – 4×2 + 6×3 – x- 1) – (x4 + 6×3 + 3x + 11 + x4 – 4×2)
= 2×4 – 4×2 + 6×3 – x- 1 – x4 – 6×3 – 3x – 11 – x4 + 4×2
= (2×4 – x4 – x4) + (6×3 – 6×3) + (- 4×2 + 4×2) + (-x – 3x) + (- 1 – 11)
= – 4x – 12 (1 đ)
– 4x – 12 = 0 – 4x = 12 x = -3
Vậy h(x) có nghiệm x = -3. (1 đ)
Câu 4: f(1) = – 2 a + b = – 2 , f(2) = 1 2a + b = 1 a = 3, b = – 5 (1 đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.