KIEM TRA DAI 9 CHUONG IV – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIEM TRA DAI 9 CHUONG IV, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV
MÔN : ĐẠI SỐ HỌC LỚP 9 Năm học: 2011 – 2012
Cấp độ

Chủ đề
Nhận biêt
Thông hiểu
Vận dung
Cộng

Cấp độ Thấp
Cấp độ Cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1:
Tính chất và đồ thị hàm số y=ax2 (a ≠ 0)

Nhận biết tính thiên của hàm số
Xác định hệ số của đồ thị hàm số

vẽ đồ thị hàm số và tìm tọa độ giao điểm

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
2
20%

4
3,0
30%

Chủ đề 2:
Phương trình bậc hai một ẩn

dạng phương trình bậc hai

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%

Chủ đề 3:
Công thức nghiệm tổng quát và công thức nghiệm thu gọn

được biệt thức của phương trình bậc hai cần tìm

giải các dạng PT bậc hai

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5
5%

3
3
20%

4
3,5
35%

Chủ đề 4:
Hệ thức Vi-et và ứng dụng
biết nghiệm của PT bậc hai

giải phương trình chứa tham số m khi biết giá trị của m
Tìm m khi biết một nghiệm của PT và tìm nghiệm còn lại

Số câu hỏi
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%

2
2
20%

4
3,0
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3
30%
4
3
30%
4
4
40%

14
10
100%

Ngày soạn : 28 / 3 /2012
Tiết : 62 KIỂM TRA ĐẠI 9 CHƯƠNG IV
I. Phần trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1 : cho hàm số y= – x2. Kết luận nào sau đây là đúng :
A . Hàm số luôn luôn đồng biến ;
B. Hàm số luôn luôn nghịch biến ;
C. Hàm số đồng biến khi x> 0 và nghịch biến khi x< 0
D. Hàm số đồng biến khi x 0
Câu 2 : Nghiệm số của phương trình -4×2 + 9 = 0 là :
A . x= ; B . x = ; C . x = – ; D. Vô nghiệm
Câu 3: Biết điểm A (- 4 ; 4) thuộc đồ thị hàm số y =ax2 , Vậy a bằng
A. B. C.a = 4 D. a = – 4
Câu 4: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai:
A. 2×2 – 10 = 0 B. x3 + 4×2– 10 = 0 C. 2x – 5 = 0 D. 0x2 – 10 = 0
Câu 5: Phương trình x2 + 8x + 7 = 0 có hai nghiệm là:
A. 1 và 7 B. – 1 và 7 C. 1và -7 D. -1 và -7
Câu 6: Biệt thức ((` của phương trình 4×2 – 6x – 1 = 0 là:
A. ((` = 5 B. ((` = 13 C. ((` = 52 D. ((` = 20

II. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1 (3 điểm) Giải các phương trình
2×2 – 10 = 0
4×2 – 3x = 0
5×2 – 6x – 1 = 0
Bài 2. (2 điểm) Cho hàm số y = x2 ( P ) và y = x + 2 (d)
a. Vẽ ( P ) và (d).
b. Tìm toạ độ giao điểm của chúng.
Bài 3. (2 điểm) Cho phương trình x2 – 3x + 4 – m = 0 (1)
Giải phương trình khi m = 5.
Tìm m để phương trình (1) có nghiệm x = -2. Tìm nghiệm còn lại?

ĐÁP ÁN
I/ TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) mỗi câu đúng 0,5điểm
Câu

Hỏi và đáp