Kiem tra dai 8-ch 4-2de(mt+d/a+bd) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiem tra dai 8-ch 4-2de(mt+d/a+bd), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra chương IV

Ma trận đề:

Mức độ
Nội dung
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TN
TL
TN
KQ
TNTL
Câu
điểm

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân

1
1

2

2.Bất phương trình một ẩn. Bất phương trình tương đương
1

1

1
3
3

3

3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
1

1
1
1
3

3

4.Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

1

1
1

2

Tổng

8

10

Họ và tên:……………………………………..
Lớp: ……………..
Đề kiểm tra chương IV
Môn : Đại số lớp 8 – Thời gian 45phút

Điểm
Lời phê của thầy cô

BÀI LÀM

I/Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng:
1. Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. 1 > 0 B. 2 0 D. 0x + 1 > 0
2. Giá trị x < – 3 là nghiệm của bất phương trình :
A ) 2x + 1 >5 B) – 2x < 4x – 18
C ) 7 – 2x > 10 – x D) 2 – x < 2 + 2x
3. Khẳng định nào là đúng ?
A. B.
C. D.
4. Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào:

A. – x + 5 ( 0 B. x + 5 ( 0 C. x – 5 ( 0 D. x – 5 >0

II.Tự luận

Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) b)
2) Giải phương trình :
3) Cho – 3a – 4 > -3b – 4 . minh : a < b.

Họ và tên:……………………………………..
Lớp: ……………..
Đề kiểm tra chương IV
Môn : Đại số lớp 8 – Thời gian 45phút)

Điểm
Lời phê của thầy cô

BÀI LÀM

I. Trắc nghiệm

Câu 1: .Khẳng định nào là đúng ?
A. C.
B. (- 5).(-1) < (-5).2010 D. 2010 + ( – 6) < 2010 + ( – 5)

Câu 2: Bất phương trình nào dưới đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn :
A. – 1 > 0 B. 0x + 1 > 0
C. 2 0
Câu 3: Giá trị x < – 2 là nghiệm của bất phương trình :
A. -3x + 3 >9 ; B. – 5x > 4x + 1 ; C. x – 2x 5 – x

Câu 4: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào:

)//////////.//////////////////
-7 0
A. x – 7 ( 0 B. – x >7 C. – x < – 7 D. x – 7 < 0

II .Tự luận

Bài 1. Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:
a) 2x – 3 < 1 + 3x b)

Bài 2. Giải phương trình : 15 = -3x
Bài 3. Cho – 2 – 5a >- 5b – 2 So sánh : a và b.
Đáp án – Thang điểm
I)Trắc nghiệm:( 2 điểm)
Mỗi câu khoanh đúng được 0.5 điểm
Câu
1
2
3
4

Đáp án
B
D
C
A

II) Tự luận: ( 8 điểm)
Bài 1) ( 4 điểm)
a)

(1d

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.