Kiểm tra – Đ.án – MT.Chương I. Hình học 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra – Đ.án – MT.Chương I. Hình học 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 9

Cấp độ

Tên
chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. 1 số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Biết được mối quan hệ giữa các cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Hiểu được mối quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác vuông
Tính toán các yếu tố còn thiếu trong tam giác vuông

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

2
1

1
0,5
1
1

5
3

2.Tỷ số lượng giác của góc nhọn
Hiểu ĐN tỉ số lượng giác, so sánh được hai TSLG đơn giản
Hiểu mối liên hệ giữa các TSLG
Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính góc khi biết một TSLG của nó

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1

2
1

1
1

5
3

3.1 số hệ thức giữa cạnh và góc, giải tam giác vuông.
Nhận biết mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
Hiểu mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông
Giải được tam giác vuông và một số đại lượng liên quan, có sử dụng các kiến thức trước đó.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

2
2
1
0,5
1
1

5
4

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4
2
20%
6
4
25%
5
4
45%

15
10điểm

Đề:
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất để điền vào bảng:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Khi đó hệ thức nào đúng:
A. AH 2 = BH.CH B. AH 2 = BH.BC
C. AH 2 = CH.BC D. AH 2 = BH 2 + AB 2
Câu 2: Trên hình 1, x bằng:
A. x = 1 B. x = 2 (Hình 1)
C. x = 3 D. x = 4
Câu 3: Trên hình 2, kết quả nào sau đây là đúng.
A. x = 9,6 và y = 5,4 B. x = 1,2 và y = 13,8 (Hình 2)
C. x = 10 và y = 5 D. x = 5,4 và y = 9,6
Câu 4: Trong hình 3, ta có:
sin ( = ?
A. B. C. D.
(Hình 3)
Câu 5: Trong hình 4, ta có: x = ?
A. 24 B. C. D. 6
Câu 6: Cũng ở hình 4, ta có: y = ?
A. 24 B. C. D. 6
(Hình 4)
Câu 7: Giá trị của biểu thức: sin 36o – cos 54o bằng:
A. 0 B. 1 C. 2sin 36o D. 2cos 54o
Câu 8: Trong một tam giác vuông. Biết . Tính
A. B. C. D.
Câu 9: Cho vuông tại A, hệ thức nào sai :
A. sin B = cos C B. sin2 B + cos2 B = 1
C. cos B = sin (90o – B) D. sin C = cos (90o – B)
Câu 10: Cho biết Sin= 0,1745 vậy số đo của góc làm tròn tới phút là:
A. 9015’ B. 12022’ C. 1003’ D. 1204’
II/ TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài

Hỏi và đáp