Kiem tra CII.de so 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiem tra CII.de so 2, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài Kiểm Tra
Môn: số học. Thời gian: 45’
Điểm Lời thầy , cô phê

đề số 2
Câu 1 : Nối mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng
M Q P O N
I I I I I I I I I I I I I

Trên trục số ở hình 1,
A. Điểm Q biểu diễn số 1). 6
B. Điểm P biểu diễn số 2) -5
C. Điểm M biểu diễn số 3) + 5
D. Điểm N biểu diễn số 4) -4
5)– 1
Câu 2 :Điền kí hiệu (, , ) thích hợp vào ô vuông :
A. – 5 Z B. – 5 N C. 3 N D. N Z E. – 2 ; 1 Z
Câu 3: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với mỗi dòng ở cột bên phải để được khẳng định đúng
A. Số đối của số 15 là 1.0
B. Số đối của -3 là 2.4
C. Số đối của số – ( – 4) là 3. -15
D. Số đối của 0 là 4. 3
5. – 4
Câu 4 : Điền dấu x vào ô thích hợp :
Câu
Đúng
Sai

Nếu a N thì a Z

Nếu a N thì a >0

Nếu a Z thì a N

Nếu a Z thì a N

Câu 5: Điền dấu ( >, = , < ) thích hợp vào ô vuông
A. I -7 I I – 4I B. I 7I I 4I C. – ( – 10) 10 D. – 3 – 5 E. – 3 0 F. I 5I I – 5
Câu 6: Chọn một trong các từ trong ngoặc ( chính nó , số 0 , số đối của nó , bằng nhau , khác nhau ) để điền vào chỗ trống :
Gía trị tuyệt đối của ………. là số 0
Gía trị tuyệt đối của số nguyên dương là : ……
Gía trị tuyệt đối của số nguyên âm là :……….
Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối ………
Câu 7: Điền chữ Đ ( đúng ) hoặc chữ S ( sai ) vào ô vuông để có kết quả đúng
I aI N B. I aI >0 C. – 6 N D.– 6 Z
Câu 8: Điền vào chỗ trống
Số nguyên âm lớn nhất là :……………….
Số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số là :……………
Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là :… ………….
Số nguyên âm nhỏ nhất có một chữ số là :……………….
Câu 9: Cho số nguyên a . Hãy điền vào ô vuông các dấu ‘’ , , >, < , = ‘’ để các khẳng định sau là đúng
A. I a I 0 B. I a I a C. Nếu a > 0 thì a I a I D. Nếu a = 0 thì I – a I I a I E. Nếu a < 0 thì a I a I
Câu 10:Gọi M = x Z -6 < x < 5 . Điền dấu , , vào ô vuông để được khẳng định đúng
A. -7 M B. -6 M C. – 5 , – 4 , – 3 M D. 4 M E. M Z
Câu 11: Điền dấu ( >, = , < ) thích hợp vào ô vuông
A. ( -7) + ( -11) – 6 + ( -11) B. ( -12) + (-2) – 15 C. ( -17) + ( -13) – 30

D. – 32 + ( – 35) ( -23) + ( -40) E. 13 + I -22I – 35

Tự luận:
Bài 1: Tính hợp lí nếu có thể
55. 18 – 5. 11. 28
45 – 5. (12 + 9)
24. (16 – 5) – 16. (24 – 5)
Bài 4: tính tổng: 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20)

Bài làm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.