KIEM TRA CHUONGIII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIEM TRA CHUONGIII, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG III MÔN TOÁN SỐ HỌC 6
Mức độ
Nhận
biết
Thông
hiểu

Vận
dụng

Cấp
thấp
Cấp
cao
Tổng

Chủ đề
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số. Rút gọn phân số, phân số tối giản. Quy đồng mẫu nhiều phân số. Phân số tối giản
Biết khái niệm phân số , với a € Z, b € Z, b ≠ 0.
Biết khái niệm hai phân số bằng nhau nếu a.d=b.c
Biết rút gọn phân số thành phân số tối giản
Biết vận dụng khái niệm để tìm x

Số câu
2

1

1
1

5

Số điểm
0.5đ

0.25đ

0.25đ
1.5đ

2.5đ

Tỉ lệ %
5%

2,5%

2.5%
15%

25%

Các phép tính về phân số
Biết quy tắc cộng/trừ hai phân số (cùng mẫu, không cùng mẫu)
Biết quy tắc nhân/chia hai phân số (cùng mẫu, không cùng mẫu)
Hiểu quy tắc cộng/trừ hai phân số (cùng mẫu, không cùng mẫu)
Hiểu quy tắc nhân/chia hai phân số (cùng mẫu, không cùng mẫu)
Thực hiện được phép cộng/trừ/ nhân/chia phân số.
Vân dụng được các quy tắc cộng/trừ/nhân phân số để tính toán.

Số câu
3

4

2

1
10

Số điểm
0,75đ

1


5.75đ

Tỉ lệ %
7.5%

10%

30%

10%
57.5%

Hỗn số, số thập phân, phần trăm
Biết đổi một hỗn số thành phân số.

Làm đúng dãy các phép tính với phân số và số thập phân trong trường hợp đơn giản

Số câu
1

1

2

Số điểm
0.25đ

1,5đ

1,75đ

Tỉ lệ %
2.5%

15%

17.5%

Tổng số câu TN
6

5

1

12

Tổng số điểm TN
1.5đ

1.25đ

0.25đ

Tổng số câu tự luận

4

1
7

Tổng số điểm tự luận


Tổng tỉ lệ %
15%

12.5%

2.5%
60%

10%

THCS Duy Tân
Họ và Tên: ……………………….
Lớp: 6 Ngày: ………………….
KIỂM TRA SỐ HỌC 6
Thời gian làm bài 45’
ĐỀ I

Điểm
xét
ký PHHS

I/ TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1 : Đánh dấu “X” vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

a/ Muốn cộng hai phân số, ta cộng tử với tử , cộng mẫu với mẫu

b/ Muốn nhân hai phân số, ta nhân tử với tử, nhân mẫu với mẫu

c/ Hai phân số và gọi là bằng nhau nếu a.c=b.d

d/ Hai số và là hai số nghịch đảo của nhau

Câu 2 : Khoanh vào trước câu trả lời đúng nhất:
a/ Trong các cách viết sau, cách viết nào cho ta phân số
A/ B/ C/ D/
b/ Tìm phân số bằng phân số
A/ B/ C/ D/
c/ Kết quả của bằng
A/ B/ C/ D/
d/ Kết quả của phép tính là
A/ B/ C/ D/
e/ Số nghịch đảo của là
A/ B/ C/ D/
f/ Kết quả của phép tính sau khi rút gọn là
A/ B/ C/ D/
g/ Kết quả

Hỏi và đáp