kiểm tra chương VI đại số 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra chương VI đại số 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
(Đề kiểm tra TL)
Môn: Hình 9 (Chương 3)
TCT: 57

Cấp độ
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Góc ở tâm, số đo cung

Nhận biết góc ở tâm, mối quan hệ giữa số đo cung và góc ở tâm, tính số đo cung

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
3
1

3
1 10%

2.Liên hệ giữa cung và dây.
Nhận biết mối liên hệ giữa cung và dây

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
0,5 5%

3,Góc tạo bởi hai các tuyến của đường tròn

Nhận biết được góc nội tiếp, các góc nội tiếp cùng chắn 1 cung

Vận dụng góc nội tiếp để chứng minh

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1

2
2,5

4
3,5 35%

4.Cung chứa góc

Vận dụng quỹ tích cung chứa góc tìm quỹ tích 1 điểm

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1
1
1 10%

5.Tứ giác nội tiếp

C/m được một tứ giác nội tiếp dựa vào tổng hai góc đối diện

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
2

1
2 20%

6.Công thức tính độ dài đường tròn, diện tích hình tròn. Giới thiệu hình quạt tròn và diện tích hình quạt
tròn

Hiểu công thức tính độ dài cung tròn, dt hình quạt tròn để tính độ dài và diện tích.

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
2

1
2 20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
6
3,5
35%
2
4
40%
3
2,5
25%
11
10
100%

Đề I

Bài 1: (4,5 điểm)
Cho (O;3cm), hai đường kính AB và CD, = 600 (hình vẽ)
Tìm các góc nội tiếp, góc ở tâm chắn cung BC. Tính , và số đo .
So sánh hai đoạn thẳng BC và BD (có giải thích)
Tính chu vi đường tròn (O), diện tích hình quạt tròn OBmD. (lấy = 3,14)
Bài 2: (4,5 điểm)
Cho nửa đường tròn tâm (O), đường kính BC, Lấy điểm A trên cung BC sao cho AB < AC.
D là điểm nằm giữa OC, từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E .
Chứng minh: tứ giác ABDE nội tiếp được đường tròn, xác định tâm.
Chứng minh:
Chứng minh: CE.CA = CD.CB
Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = AC. Giả sử không có điều kiện AB < AC, tìm quỹ tích điểm M khi A di chuyển trên nửa đường tròn tâm O.

———- Hết ———-

Đề II

Bài 1: (4,5 điểm)
Cho (O;4cm), hai đường kính AB và CD, = 700 (hình vẽ)
a) Tìm các góc nội tiếp, góc ở tâm chắn cung BC. Tính , và số đo .
b) So sánh hai đoạn thẳng BC và BD (có giải thích)
Tính chu vi đường tròn (O), diện tích hình quạt tròn OBmD. (lấy = 3,14)
Bài 2: (4,5 điểm)
Cho tam giác ABC ( , AB CD. Từ D kẻ đường thẳng vuông góc với BC cắt AC tại E .
Chứng minh: tứ giác ABDE nội tiếp được đường tròn, xác định tâm.
Chứng minh:
Chứng minh: AC.BE=AD.BC
Vẻ Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tâm O. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = AC. Giả sử không có điều kiện AB < AC, tìm quỹ tích điểm M khi A di chuyển trên nửa đường tròn tâm O.

———- Hết ———-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.