KIEM TRA CHUONG IVDAI 8 (T66) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các sĩ tử về KIEM TRA CHUONG IVDAI 8 (T66), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 8

Cấp độ
Tên
Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Liên hệ giữa thứ tự với phép cộng, phép nhân.
Nhận biết được mối liên hệ giữa thứ tự và phép cộng.

Vận dụng chứng minh bất đẳng thức.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

1

10%
2
1,5đ
15%

BPT bậc nhất một ẩn và tập nghiệm.
Nhận biết được BPT bậc nhất 1 ẩn, 2 BPT tương đương, nhìn vào trục số biết được tập nghiệm của BPT.
Chỉ ra tập nghiệm của một BPT bậc nhất một ẩn.
Giải được bất phương trình bậc nhất 1 ẩn, biểu diễn tập nghiệm trên trục số.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
1,5đ
15%

1
0,5đ
5%

4

60%

8
8,5đ
80%

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Chỉ ra được các nghiệm của một phương trình chứa dấu GTTĐ dạng đơn giản.

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5đ
5%

1
0,5đ
5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
4

20%

2

10%

4

60%

1

10%
11
10đ 100%

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 8

Họ và tên:………………………
Lớp:…………………………….
Điểm
Lời phê của Thầy (Cô) giáo

I / TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1 : Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn
A. 0x + 3 > 0 B. x2 – 1 < 0 C. D.
Câu 2 : Bất phương trình nào sau đây tương đương với bất phương trình x + 10 >0
A. x  10 C. x > – 10 A. x  10
Câu 3 : Cho a b. Khi đó :
A. 2a 2b B. a – 2 b – 2 C. – 2a – 2b D. – a > – b
Câu 4 : Phương trình có tất cả các nghiệm là:
A. x = 2 B. C. D.
Câu 5 : Bất phương trình x – 3 < 0 có tập nghiệm là :
A. B. C. D.
Câu 6 : Hình vẽ sau đây biểu diễn cho tập nghiệm của bất phương trình nào ?

A. x >6 B. C. D.
II/ TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1: (4 điểm). Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
1/ 2x + 5 < 11 2/ 4x – 3 6x + 7
Bài 2: (2 điểm). Giải các bất phương trình sau:
1/ 3x – 2(x + 1) > 5x + 4(x – 6) 2/ 3x –
Bài 3: (1 điểm). Cho a >b. Chứng minh rằng : 2a + 5 > 2b + 5
BÀI LÀM:

HƯỚNG DẪN CHẤM
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
(mỗi câu đúng cho 0,5 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
C
C
B
B
A
D

I/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 : Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số
1/ 2x + 5 < 11
2x < 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.