Kiem tra chương III_Matran+DA_2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại bạn đọc về Kiem tra chương III_Matran+DA_2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TiÕt 56 : KIỂM TRA CHƯƠNG III.
I. Mục tiêu :
– HS n¾m ch¾c kh¸i niƯm vỊ PT , PTT§ , PT bËc nhÊt mét Èn .
– N¾m v÷ng c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh .
– VËn dơng ®­ỵc QT chuyĨn vÕ vµ QT nh©n , kü n¨ng biÕn ®ỉi t­¬ng ®­¬ng ®Ĩ ®­a vỊ PT d¹ng PT bËc nhÊt .
– Kü n¨ng t×m §KX§ cđa PT vµ gi¶i PT cã Èn ë mÉu . Kü n¨ng gi¶i BT b»ng c¸ch lËp PT .
II. Ma trận đề kiểm tra :
Chđ ®Ị
NhËn biÕt
Th«ng hiĨu
VËn dơng
Tỉng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Kh¸i niƯm vỊ PT, PTT§
1
0,5

1
0,5

2
1

PT bËc nhÊt mét Èn , PT tÝch
PT chøa Èn ë mÉu .
2
1
1
1
2
1
2
2

2
2
9
7

Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp PT bËc nhÊt mét Èn .

1
2
1
2

Tỉng
4
2,5
5
3,5
3
4
12
10

III/ Đề kiểm tra :
I. TRẮC NGHIỆM (3.0đ): Khoanh tròn chữ cái đứng trước đáp án mà em chọn là đúng:
Câu 1: Trong các phương trình sau , phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn :
A. -0,2x + 1 = 0 ; B. 3x – 4y = 0 C. 0x + 4 = 0; D. x(x + 2) = 0.
Câu 2: Phương trình (x – 3)(2x + 5) = 0 có nghiệm là:
A. x = 3; x = B. x = – 3; x = C. x = – 3; x = D. x = 3; x = -.
Câu 3: Nghiệm của phương trình y2 – 25 = 0 là:
A. y = 25 B. y = 5 C. y = 5 D. y = – 5.
Câu 4: Phương trình 2x – 3 = x + 4 có nghiệm là :
A. B. 1 C. 7 D. .
Câu 5: x = 3 là nghiệm của phương trình :
A. B. x + 3 = 0 C. x – 3 = 0 D.
Câu 6: Phương trình sau: có ĐKXĐ là:
a. x 0 b. x c. x 0; x d. x 0; x –
II. TỰ LUẬN (7.0 đ):
Bài 1 (5.0 đ): Giải các phương trình sau:
a/ b/ 15 – 8x = 9 – 5x c/ (x – 1).(2x – 1) = (x – 2).(x – 1)
d/ e/
Bài 2(2.0 đ): Một ôtô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá với vận tốc là 40 km/h. Sau 2 giờ nghỉ lại ở Thanh Hoá, ôtô lại từ Thanh Hoá trở về Hà Nội với vận tốc 30 km/h. Tổng thời gian cả đi, về và nghỉ ngơi là 10 giờ 45 phút. Tính quãng đường Hà Nội – Thanh Hoá.
IV/ Đáp án & biểu điểm :
I. Trắc nghiệm : Mỗi đáp án đúng 0,5 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
D
B
C
C
D

II. Tự luận :
STT
Đáp án
Điểm

Bài 1
(5đ)
a)
Vậy PT có tập nghiệm S = 5; –
b) 15 – 8x = 9 – 5x ( -8x + 5x = 9 – 15 ( -3x = -6 ( x = 2.
Vậy PT có tập nghiệm S = 2
c) (x – 1).(2x – 1) = (x – 2).(x – 1) ( (x – 1).(2x – 1) – (x – 2).(x – 1) = 0
( (x -1)(2x -1 – x +

Hỏi và đáp