kiem tra chuong III Hinh 8, 50%trac nghiem – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra chuong III Hinh 8, 50%trac nghiem, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Định lý Talét
Tỉ số 2 đoạn thẳng

Chọn được tỉ lệ thức đúng

Talet Thuận (HQ) tìm x,y

Số câu
1 (C1)

1(C4)

2 (C2,3)

4

Số điểm
0,5

0,5

1,0

2,0

Tính chất
đường phân giác

Tỉ sổ 2 đoạn

Tỉ lệ thức (tìmđộ dài

Số câu

(a)

(b)
2

Số điểm

1,0

1,5
2,5

Tam giác
đồng dạng

Điều kiện đủ để đồng dạng

Tỉ số chu vi, diện tích
CM đồng dạng (tỉ số diện tích

CM đồng dạng (độ dài 1 cạnh

Số câu

1 (C5)

1(C6)
(c)

(d)
4

Số điểm

0,5

0,5
2,5

1,0
4,5

T.Số câu
1

2

3

T.Số điểm
0,5

1,0

1,5
3,5

2,5
9,0

Trường THCS Nhơn phúc Ngày kiểm tra: / 03 /2011
Họ và tên ……………………………………………………………………………….Lớp 8A1
BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG IIII ( Bài số 5)
Điểm
Lời phê của giáo viên

I.TRẮC NGHIỆM:(5 điểm)
Hãy chọn đáp án mà em cho là đúng nhất trong các câu sau đây để điền vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Trả lời

Câu 1: Hình vẽ bên có EF//BC. Khẳng định nào sau đây đúng:
A. B. C. D.
Câu 2: Biết AB = 4 cm, A’B’ = 5cm, C’D’ = 6 cm và hai đoạn thẳng AB và A’B’ tỉ lệ với CD và C’D’ thì CD bằng :
A. 4,8 B . 7,5 C. D. 2
Câu 3: Cho tam giác ABC có Â = 400; = 800 và tam giác DEF có Ê = 400; = 600. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. (ABC (DEF B. (FED (CBA C. (ACB (EFD D.(DFE (CBA
Câu 4: Nếu ABC A’B’C’ theo tỉ số thì A’B’C’ ABC theo tỉ số :
A. B. 3 C. D. Cả 3 câu đều sai
Câu 5: Cho (ABC, D thuộc AB; E thuộc AC sao cho DE//BC. Biết và AC = 10cm.
Độ dài đoạn thẳng AE sẽ là:
A. 2cm B. 3cm C. 4cm D. 5 cm
Câu 6: Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 5AB = 3CD B. AB = 3; CD = 5 C. 3AB = 5CD D. AB = 5; CD = 3
Câu 7: Cho (ABC, một đường thẳng song song với BC, cắt AB và AC lần lượt tại M và N. Biết AM = 2MB. Tỉ số của hai đoạn thẳng MN và BC là:
A. 2 B. C. 3 D.
Câu 8: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:
A. Hai tam giác cân thì đồng dạng với nhau. B. Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau
C. Hai tam giác vuông cân thì đồng dạng với nhau D. Hai tam giác vuông bất kì thì luôn đồng dạng.
Câu 9: (ABC (DEF. Tỉ số của AB và DE bằng 2.Diện tích (DEF = 18cm2, diện tích (ABC sẽ là:
A. 18cm2 B. 36cm2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.