KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về KIỂM TRA CHƯƠNG III ĐẠI SỐ 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 7

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TL
TL
TL
TL

Thu thập số liệu thống kê, bảng “tần số”
Học sinh nhận biết được số các giá trị, số các giá trị khác nhau, tần số tương ứng
Học sinh biết tìm được dấu hiệu điều tra
Học sinh lập được bảng tần số

HS nhận xét được số liệu từ bảng ”Tần số”

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
4
1,25đ
12,5%

1
0,25đ
2,5%
1
1,0đ
10%

1/2
1,25đ
12,5%

1/2
0,75đ
7,5%
7
4,5 đ
45%

Biểu đồ
– Biết tên biểu đồ.
– Biết trục hoành, trục tung
Từ biểu đồ học sinh biết được các giá trị có cùng tần số, số các giá trị khác nhau, tính được tổng các tần số
Học sinh lập được biểu đồ đoạn thẳng

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
3
0,75đ
7,5%

3
0,75đ
7,5%

1
2,0đ
20%

7
3,5đ
35%

Số trung bình cộng
Nhận biết được mốt của dấu hiệu

Vận dụng công thức tính được số trung bình cộng và tìm được mốt của dấu hiệu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,25
2,5 %

1
2,0đ
20%

2
2,25đ
22,5%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
8
2,0đ
20%
5
2,0đ
20%
3
6,0đ
60%
16
10đ =100%

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7

Họ và tên:………………………….
Lớp:………..
Điểm
Lời phê của Thầy(Cô)

I/ TRẮC NGHIỆM: (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng:

Bài 1: (3 điểm)
Theo dõi thời gian làm 1 bài toán ( tính bằng phút ) của 40 HS, thầy giáo lập được bảng sau :

Thời gian (x)
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số ( n)
3
3
4
2
9
5
6
7
1
N= 40

1. Mốt của dấu hiệu là :
A. 11 B. 9 C. 8 D. 12
2. Số các giá trị của dấu hiệu là :
A. 12 B. 40 C. 9 D. 8
3. Tần số 5 là của giá trị:
A. 9 B. 10 C. 5 D. 3
4. Tần số học sinh làm bài trong 10 phút là :
A. 6 B. 9 C. 5 D. 7
5. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 40 B. 12 C.9 D. 8
6. Giá trị trung bình của bảng trên (làm tròn một chữ số phần thập phân) là:
A. 8,3 B. 8,4 C. 8,2 D. 8,1.
II/ TỰ LUÂN : (7điểm )
Bài 1: (6 đ) Điểm bài kiểm tra môn Toán học kỳ I của học sinh lớp 7 được ghi trong bảng sau :

7
4
7
6
6
4
6
8

8
7
8
6
4
8
8
6

9
8
8
7
9
5
5
5

7
2
7
6
7
8
6
10

Dấu hiệu ở đây là gì ? N=?
Lập bảng “ tần số

Hỏi và đáp