Kiểm tra chương III-Đ.án. Đại 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra chương III-Đ.án. Đại 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA
Cấp độ

Tên
chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Thu thập số liệu thống kê tần số
Nhận biết bảng số liệu thống kê ban đầu
Dấu hiệu cần tìm hiểu

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1

0,5
1

0,5
1

0,5
1

0,5

4
2
20%

Bảng tần số và biểu đồ tần số (biểu đồ đoạn thẳng )
Tần số của giá trị
Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm
biểu đồ đoạn thẳng hoặc biểu đồ hình cột
Tần số của giá trị

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

1,0

1

2.0

1

2,0
4
5,0
50%

Số trung bình cộng, mốt của bảng số liệu

Số trung bình cộng,mốt

Số trung bình cộng,mốt

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2

1,0

1

2.0
3
3,0
30%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1.5
14
0,5
3
1,5
1
0,5

1
2.0

2
4.0
11
10
100%

Trường THCS ………………….. KIỂM TRA CHƯƠNG III.
Họ và tên :…………………………… MÔN : ĐẠI . LỚP 7 – Năm học: 2012 – 2013
Lớp : ……………

Điểm bằng số
Điểm bằng chữ
Lời phê của giáo viên

Đề:
A. Phần trắc nghiệm
Bài 1(3điểm): Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:

Hãy chọn kết quả đúng ghi vào bài làm
1) Số các giá trị của dấu hiệu phải tìm là
A. 10 B. 7 C. 20 D. 12
2) Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 10 C. 20 D. 8
3) Tần số của học sinh có điểm 10 là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
4) Tần số học sinh có điểm 7 là:
A. 7 B. 6 C. 8 D. 5
5) Mốt của dấu hiệu là:
A. 6 B. 7 C. 5 D. 8
6) Số trung bình cộng là:
A. 7,55 B. 8,25 C. 7,82 D.7,65
B. Phần tự luận (7 điểm)
Bài :(5điểm ) Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

a) Bảng trên đươc gọi là bảng gì?
b) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?
c) Lập bảng “tần số” và nêu nhận xét.
d) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu
e) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Bài 2:(2điểm ) Chứng tỏ rằng: Nếu cộng các giá trị của dấu hiệu với cùng một số thì số trung bình của dấu hiệu
cũng được cộng với số đó.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
A.Phần trắc nghiệm(3 điểm)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

C
A
D
B
B
A

B. Phần tự luận (7 điểm)
Bài 1: (5 điểm)
(Bảng 1)
Giá trị (x)
Tần số (n)
Các tích (x.n)

=8,6

5
4
20

7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.