Kiem tra chuong II va phan dau chuong III – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về Kiem tra chuong II va phan dau chuong III, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Hình học 7: đề Kiểm tra chương II và ĐẦU CHƯƠNG III

Bài 1: Cho ∆ , có DE < DF. Trên tia đối của tia EF lấy điểm M sao cho
EM = ED. Trên tia đối của tia FE lấy điểm N sao cho FN = FD.
So sánh
DEM và
DFN.
So sánh độ dài các đoạn thẳng DM và DN.
Bài 2: Cho ∆ABC có AB < AC, M là trung điểm của BC và AM =
1
2 BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.Vẽ AH, DK cùng vuông góc với BC.
Hãy nhận xét hình dạng của các ∆ABC, ∆ABM. Chứng minh ∆AHM = ∆DKM.
Biết AC = 4cm, AH = 3cm, tính độ dài HC?
Chứng minh rằng
ADC>
DAC,
BAM >
MAC.
Chứng minh rằng AB + AC >2 AM.
Lấy điểm I nằm giữa hai điểm A và H. So sánh độ dài HB và HC,
IB và IC.

Hình học 7: đề Kiểm tra chương II và ĐẦU CHƯƠNG III

Bài 1: Cho ∆ ABC có AB >AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho
BD = BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CA.
a)So sánh
ABD và
ACE.
b)So sánh độ dài các đoạn thẳng AD và AE.
Bài 2: Cho ∆ , có DE > DF, M là trung điểm của EF và DM =
1
2 EF. Trên tia đối của tia MD lấy điểm P sao cho MP = MD. Vẽ DH, PK cùng vuông góc với EF.
Hãy nhận xét hình dạng của các ∆DEF, ∆. Chứng minh ∆= ∆PKM.
Biết DF = 4cm, DH = 3cm, tính độ dài HF?
Chứng minh rằng
DPF<
PDF,
EDM <
MDF.
Chứng minh rằng DE + DF >2 DM.
Lấy điểm I nằm giữa hai điểm D và H. So sánh độ dài HE và HF,
IE và IF.
Hình học 7: đề Kiểm tra chương II và ĐẦU CHƯƠNG III

Bài 1: Cho ∆ , có DE >DF. Trên tia đối của tia EF lấy điểm M sao cho
EM = ED. Trên tia đối của tia FE lấy điểm N sao cho FN = FD.
a)So sánh
DEM và
DFN.
b)So sánh độ dài các đoạn thẳng DM và DN.
Bài 2: Cho ∆ABC có AB > AC, M là trung điểm của BC và AM =
1
2 BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA.Vẽ AH, DK cùng vuông góc với BC.
Hãy nhận xét hình dạng của các ∆ABC, ∆ABM. Chứng minh ∆AHM = ∆DKM.
Biết AC = 4cm, AH = 3cm, tính độ dài HC?
Chứng minh rằng
ADC<
DAC,
BAM <
MAC.
Chứng minh rằng AB + AC >2 AM.
Lấy điểm I nằm giữa hai điểm A và H. So sánh độ dài HB và HC,
IE và IF.

Hình học 7: đề Kiểm tra chương II và ĐẦU CHƯƠNG III

Bài 1: Cho ∆ ABC có AB < AC. Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho
BD = BA. Trên tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CA.
a)So sánh
ABD và
ACE.
b)So sánh độ dài các đoạn thẳng AD và AE.
Bài 2: Cho ∆ , có DE < DF, M là trung điểm của EF và DM =
1
2 EF. Trên tia đối của tia MD lấy điểm P sao cho MP = MD. Vẽ DH, PK cùng vuông góc với EF.
H

Hỏi và đáp