Kiểm tra chương I_SH6_1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các sĩ tử về Kiểm tra chương I_SH6_1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ HỌC 6

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)

Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau :

Câu 1: Với a = 100; b = 2 thì tích a0 . b3 bằng:
A/ 8 C/ 200
B/ 600 D/ 800

Câu 2 : Số phần tử của tập hợp A = 2;4;6; …; 100;102 là :
A/ 101 phần tử C/ 50 phần tử
B/ 51 phần tử D/ 100 phần tử

Câu 3:
A/ C/
B/ D/ Tất cả các câu a, b, c đều đúng.

Câu 4 : Cho tập hợp B = 1; 2; 3. Cách viết nào sau đây là sai :
A/ 3B C/ 1B
B/ 1; 2 B D/ 3; 2B

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu1: (2 điểm)
a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên chẵn không vượt quá 7 bằng cách liệt kê các phần tử.
b/ Biểu diễn các phần tử của tập hợp A trên tia số.

Câu 2 : (2 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể):
a/ b/
Câu 3 : (2 điểm) Tìm x :
a/ b/

Câu 4: (2 điểm)
Dùng bao nhiêu chữ số để viết các số tự nhiên từ 1 đến 112?

——————————————–
ĐÁP ÁN

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2điểm)
Mỗi câu 0,5 đ
1. A 2. B 3. A 4.A

II/ PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)

Câu 1: Mỗi câu 1đ
a/
Thiếu một phần tử trừ 0,25đ

b/

Chia khoảng cách không đều trừ 0,25.
Thiếu một số trừ 0,25

Câu 2 : (2 điểm) Mỗi câu 1đ
a/

Tính không hợp lý : 0,5đ

(0,25đ)

(0.25đ)

(0.25đ)

(0.25đ)

b/

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

Câu 3 : (2 điểm) Mỗi câu 1đ
a/ 440 + 2(125 – x) = 546
2(125 – x) = 546 – 440
2(125 – x) = 106
125 – x = 106:2
125 – x = 53
x = 125 –53
x = 72

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)
(0,25đ)

b/

(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

Câu 4 : (2 điểm)
Từ 1 đến 9 có :
Số chữ số từ 1 đến 9 là :
Từ 10 đến 99 có :
Số chữ số từ 10 đến 99 là :
Từ 100 đến 112 có :
Số chữ số từ 100 đến 112 là :
Vậy số chữ số cần dùng từ 1 đến 112 là:

(9 –1 ) +1 = 9 (số)
9.1 = 9 (chữ số)
(99-10)+1 = 90 (số)
90.2 = 180 (chữ số)
(112 –100 ) +1 = 13 (số)
13.3 = 39 (chữ số)
9+180 + 39 = 228 (chữ số)

(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,25đ)
(0,5đ)

* Mọi cách làm khác đúng đều cho điểm tối đa

Hỏi và đáp