kiểm tra chương i số học 6 tiết 39 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra chương i số học 6 tiết 39, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 45 phút
Chương I

I – MỤC TIÊU
– Kiến thức cơ bản : Kiểm tra bài cũ và đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức cơ bản , trọng tâm của chương I .
– Kỹ năng : Kĩ năng thực hành , tính toán , vận dụng các dấu hiệu chia hết . Mức độ tư duy , sáng tạo và linh hoạt của HS .
– Thái độ : Nghiêm túc , độc lập làm bài .

II – CHUẨN BỊ
– Giáo viên : Đề Kiểm tra bài cũ ( mỗi HS 1 đề )
– Học sinh : Chuẩn bị các kiến thức đã ôn .

III – ĐỀ KIỂM TRA
Câu 1 : ( 4đ ) Chọn câu thích hợp :
1) Chữ số * phải là các chữ số nào để số chia hết cho cả 2 và 3 .
a. 2;5 b. 2;8 c. 5;8 d. Cả 3 đều sai
2) Nếu tổng của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số đó chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7 .
a. Đúng b. Sai
3) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 3 thì tổng không chia hết cho 3
a. Đúng b. Sai
4) Một số có chữ số tận cùng là 5 thì chia hết cho 5 .
a. Đúng b. Sai
5) Nếu một thừa số của tích chia hết cho 6 thì tích đó chia hết cho 6 .
a. Đúng b. Sai
6) Số chia hết cho 2 là hợp số .
a. Đúng b. Sai
7) 78 chia cho 72 bằng :
a. 74 b. 76 c. 710 d. 1
8) Cặp số sau là Các số nguyên tố cùng nhau .
a. 4 và 6 b. 4 và 9 c. 5 và 15 d. 8 và 14
Câu 2 : ( 2đ ) Tìm số tự nhiên x , biết :
a) 2x – 3 = 15
b) x = 28 : 24 + 32 . 33
Câu 3 : ( 2đ ) Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :
A = a ( N ; 90 a ; 126 a và a > 4
Câu 4 : ( 2đ ) Một thúng trứng có khoảng 150 đến 200 trứng . Nếu đếm từng chục ( 10 trứng ) thì vừa hết , nếu đếm từng tá ( 12 trứng ) thì cũng vừa hết . Hỏi số trứng của thúng ?

IV – ĐÁP ÁN
Câu 1 : ( Mỗi câu chọn đúng được 0,5 đ x 8 = 4 đ )
1) b 2) a 3) b 4) a 5) a 6) b 7) b 8) b
Câu 2 : ( Mỗi câu 1 đ x 2 = 2 đ )
a) 2x – 3 = 15
2x = 15 + 3
x = 18 : 2
x = 9
b) x = 28 : 24 + 32.33
x = 24 + 35 = 16 + 243
x = 259
Câu 3 : ( 2 đ )
a ( ƯC(90;126) và a > 4
ƯC(90;126) = 1; 2; 3; 6; 9; 18 do a > 4
nên A = 6; 9; 18
Câu 4 : ( 2 đ )
Gọi số trứng là x ( quả ) thì : ( x ( 0 )
x 10 ; x 12 và 150 ( x ( 200
Do đó : x ( BC(10;12) và 150 ( x ( 200
Tìm BCNN(10;12) = 60
x ( BC(10;12) = 60; 120; 180; 240; …
do 150 ( x ( 200 nên x = 180
Vậy số trứng là 180 quả .

V – THỐNG KÊ KẾT QUẢ KIỂM TRA

Lớp
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
Kém

SL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

VI – RÚT KINH NGIỆM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.