Kiểm tra chương I.(lần 1) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về Kiểm tra chương I.(lần 1), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lê Lợi KIỂM TRA SỐ HỌC . Năm học: 2012 – 2013
MÔN : TOÁN . LỚP 6
( Thời gian làm bài : 45 phút – không kể thời gian phát đề )
Họ và tên :……………………………………………
Lớp : ……………

Điểm
Lời phê của giáo viên

ĐỀ:
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Hãy khoanh tròn kết quả em cho là đúng :
Câu 1: Cho a N, số liền trước của số a + 1 là :
A. a – 1 B. a C. a + 2 D. a + 1
Câu 2: Cho tập hợp A = a ; 5 ; b ; 7
A. 5 A B. 0 A C. 7 A D. a A
Câu 3: Cho ba tập hợp : M = 1; a ; 5 ; 8 K = 4 ; 5 ; 1 L = 8 ; 1
A. K M B. L K C. M K D. L M
Câu 4: Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 5 được viết như sau :
A. A = 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 B. A = C. A = D. A =
Câu 5: Kết quả phép tính : 52 + 5 bằng :
A. 125 B. 27 C. 30 D. 12
Câu 6: Kết quả phép tính : 22007 : 22006=
A. 22001 B. 24013 C. 2 D. 6
Câu 7: Tìm số tự nhiên x, biết : 4. ( x – 3 ) = 0 thì x bằng :
A. 12 B. 3 C. 0 D.
Câu 8: Kết quả phép tính : 32 . 118 + 882 . 32 là :
A. 12 00 B. 10600 C. 3200 D. 32000
Câu 9: Giá trị của x thỏa mãn x : 2 = x : 6 là
A. B. N C. 0 D. N*
Câu 10: Tổng các số tự nhiên có trong tập hợp Q = 1975; 1976;. …2002 là :
A. 3977 B. 3977.27 C. 3977 .28 D. 3977. 14
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Bài 1: ( 1 điểm ) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lí nhất:
a/ 175 . 16 + 84 . 175
b/ 178 . 25 – 78 . 25
Bài 2: (1 điểm) Thứ tự thực hiện các phép tính:

Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết :
a/ ( x + 17 ) : 21 – 3 = 7
b/ 5 x – 1 – 13 = 612
Bài 4: (1 điểm) Viết tích sau dưới dạng một lũy thừa: 4 . 42 . 43 . 44 . 45 . . . . . . . . . . . . 499 . 4100
Bài làm:
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….…………………….…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………
Ma trận:

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TN
TL
TN
TL

1. Tập hợp . Số phần tử của tập hợp.
Nhận diện được tập hợp , phần tử của tập hợp, tập hợp con

Tìm được tập hợp con của một tập hợp.

Số câu
Số điểm
3
1.5

1
0.5
1
1.0

5
3.0

2. Các phép tính cộng , trừ , nhân , chia , nâng lên lũy thừa.
Nhận biết các phép tính về lũy thừa (nhân, chia)

Biết nhận dạng và thực hiện các phép tính

Vận dụng được các tính chất của phép cộng và nhân

Thực hiện các phép tính có dấu ngoặc

Số câu
Số điểm
2
1.0

2
1.0

1
1.0

1
1.0
6
4

3. Thứ tự thực hiện các phép tính.

Các bước tính giá trị của biểu thức số
Giải các bài toán tìm giá trị chưa biết

Số câu
Số điểm

2
2.0
2
1.0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.