KIỂM TRA CHƯƠNG I ( HÌNH ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về KIỂM TRA CHƯƠNG I ( HÌNH ), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………………………….
Lớp:…………………………………………………….
KIỂM TRA HÌNH HỌC
Câu 1: a, Đoạn thẳng AB là gì ? vẽ và nêu cách vẽ đoạn thẳng AB = 5,5cm
b, Điền vào dấu … để được mệnh đề đúng : “ Nếu MA = MB = ………………………………………………………….”
c, Nêu các dấu hiệu nhận biết điểm nằm giữa hai điểm vẽ hình minh họa
Câu 2: Vẽ ba điểm A, B, C Trên tia Ox với OA = 4cm, OB = 6cm, OC = 8cm.
Tính các độ dài AB, BC ?
Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không
Câu 3 : Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A tia Ox, B tia Ot, C tia Oy, D tia Oz , sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm; OD = 2 OB
Trên hình vừa vẽ có Những đoạn thẳng nào? có điểm nào là trung điểm của một đoạn thẳng không? vì sao?
Câu 4. Cho đoạn thẳng AB = 6cm. Lấy điểm M trên tia BA sao cho BM = 12cm.
a, Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
b, Tính độ dài đoạn thẳng AM?
c, Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng MB không vì sao
Câu 5. Cho đoạn thẳng AB = a
a, Lấy điểm A1 là trung điểm của AB; A2 là trung điểm của AA1; A3 là trung điểm của AA2. Tính độ dài AA3.
b, Gọi An là trung điểm của AAn-1. Tính AAn.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.