Kiểm tra chương I – hình 9 nh 10 – 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra chương I – hình 9 nh 10 – 11, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuần: 10
Tiết : 19

KIỂM TRA CHƯƠNG I -HÌNH HỌC 9
NS:
NG:

I. MỤC TIÊU:
– Kiểm tra các kiến thức về hệ thức thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông ; các tỉ số lượng giác của góc nhọn ; các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông .
-Về kỹ năng: + Thiết lập được các tỉ số lượng giác của góc nhọn .
+Sử dụng bảng số hoặc máy tính để tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước và ngược lại tìm số đo của một góc nhon khi biết một tỉ số lượng giác của nó.
+ Vận dụng một cách linh hoạt các hệ thức trong tam giác vuông để tính một số yếu tố hoặc giải tam giác vuông .
+ Vận dụng các hệ thức trong tam giác vuông để giải các bài toán thực tế .
II. MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA:

Nội dung các chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

TN
TL
TN
TL
TN
TL

Các hệ thức về cạnh và
đường cao trong tamgiác vuông

1

1
2

1
1

1

1

0,5
5

3,5

Tỉ số lượng giáccủa một góc nhọn
2
1

2
2
3
3

Các hệ thức về cạnh và góc trong tamgiácvuông

2

1

1

1,5

1

1
5

3,5

Tổng cộng
5
3
4
3,5
4
3,5
13
10

III. ĐỀ: Trang sau
IV. HƯỚNG DẪN CHẤM:
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,5 điểm.
Đáp án:
1
2
3
4
5
6

Đề 1
C
B
A
A
C
D

Đề 2
B
A
B
C
A
B

Đề 3
D
B
D
C
B
D

Đề 4
B
C
A
A
A
C

B. PHẦN TỰ LUẬN: 7 ĐIỂM
Bài 1 : 3 điểm Bài 2 : 4 điểm
-Hình vẽ : 0,5 điểm . Tính được cạnh BC: 1điểm – Hình vẽ : 0,5 điểm
-Tính được góc nhọn thứ 1 : 1 điểm – a/ 1 điểm
– Tính được góc nhọn thứ 2 : 0,5 điểm – b/ 1 điểm – c/ 1,5 điểm
IV. KẾT QUẢ:
Lớp
TSHS
0 – 1,9
2 – 3,4
3,5 – 4,9
5 – 6,4
6,5 – 7,9
8 – 10
TB

SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL
SL
TL

9 / 2

9 / 3

9 / 5

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ I – HK I
Họ và tên:……………………………….. Năm học: 2010-2011
Lớp: ……………………………………… Môn: HÌNH HỌC 9 Đề số: 1

Điểm
Nhận xét bài làm:
Chữ ký của PH:

Bằng số
Bằng chữ

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 3 điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1:Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (Hình 1 ) , hệ thức nào sau đây là đúng
A . cosC = B. tg B = Hình 1 :
C. cotgC = D. cotgB =
Câu 2 : Tìm x trong tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH (hình 2):
A. x = 8 B. x = 4
C. x = 8 D. x = 2
Câu 3: Tìm y trong hình 2 Hinh 2 :
A . y = 8 B. y = 2
C. y = 8 D. y = 8
Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A có BC=5cm,= 300 (hình 3)
, trường hợp nào sau đây là đúng:
A/ AB = 2,5 cm B/ AB = cm Hình 3 :

Hỏi và đáp