KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐS 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐS 7, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA CHƯƠNG I ĐẠI SỐ LỚP 7
(Thời gian:45 phút)

A.Trắc nghiệm(2điểm)
I.Chọn câu trả lời đúng nhất (1 điểm)
1/ x)57 thì giá trị của x là:
a) b) cd)
2/ x2 =81 và x>0 thì bằng:
a) 9 b) 81 c) 3 d) kết quả khác.
3/Cho aĐể a là số thập phân vô hạn tuần hoàn thì:
a) x=3 b) x=7 c)x=5 d)10
4)6)2 bằng:
a) )3 b) )4 c) )12 d) 14
II.Trong các câu sau:câu nào đúng,câu nào sai? (1 điểm)
12/ Nếu a>b thì
3/ 52= 10 4/ thì a+1= 4 Hay a+1= – 4
B. Tự luận (8 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)
1/ 2
23,25
32005.92005 –962:242
Bài 2: (3điểm) Tìm x biết
1x= 2/ 332,6-(-7,4)
Bài 3 (2 điểm) Ba lớp 7A,7B,7C cùng được giao nhiệm vụ chăm sóc vườn cây của trường. Diện tích nhận chăm sóc của ba lớp theo thứ tự tỉ lệ với 5;7;8 và diện tích chăm sóc của lớp 7B hơn lớp 7A là 10m2.Tính diện tích vườn trường của mỗi lớp nhận chăm sóc?
Hết
(Học sinh không được sử dụng máy tính bỏ túi)

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG I
A.Trắc nghiệm(2 điểm)
I.Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
1/b 2/c 3/a 4/b.
II.Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
1/s 2/s 3/đ 4/đ
B.Tự luận:
Bài 1:Mỗi câu đúng được 1 điểm (nếu không hợp lý trừ 0,5 điểm mỗi câu:
11đ
2/…=(73,25= 7+1+3,25=11,25 1đ
3)2005-(96:24)2=12005-42=1-16=-15 1đ
Bài 2:Mỗi câu làm đúng được 1 điểm:
1/ x1đ
2/ 0,5 đ
=>x0,5 đ
3/ 10 0,25 đ
=>x+3,1=10 (*) hoặc x+3,1=-10 (**) 0,25 đ
(*)=>x=10-3,1-6,9 ; (**)=>x= -10-3,1= -13,1 0,5 đ
Bài 3:
Gọi diện tích vườn trường 3 lớp 7A,7B,7C nhận chăm sóc lần lượt là x,y,z m2(x,y,z>0 ) 0,25 đ
Theo bài ra ta cóvà y-x=10 0,5 đ
Aùp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
=5 0,5 đ
Suy ra x=5.5=25; y=5.7=35 ;z=5.8=40 0,5 đ
Vậy diện tích vườn 3 lớp 7A,7B,7C nhận chăm sóc lần lượt là:25 m2,35 m2,40 m2. 0,25 đ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.