Kiểm tra chương I (Chuẩn KT, KN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra chương I (Chuẩn KT, KN), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG THCS DỰC YÊN
ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn Đại số 8

Họ và tên:……………………………….Lớp:………….. Điểm………….
Đề bài
I. TRẮC NGHIÊM:( 4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả đúng trong mỗi câu hỏi sau:
Câu 1: Kết quả của phép nhân x.(3x +1) là:
A. 3×2 +x B. 3×2 +1 C. 3×3 +x D. 3×3 +1
Câu 2: Kết quả của phép chia 12x3y2 : 6xy là:
A. 2xy2 B.2x2y2 C. 2xy D. 2x2y
Câu 3: Đa thức 3xy2 + 17xy – x2y2 chia hết cho đơn thức nào sau đây?
A. -x2y2 B. xy2 C. – 3xy D. x2y
Câu 4: Giá trị của biểu thức x2 – 2x +1 tại x = 1 là:
A. 0 B.2 C. – 4 D.4
II. TƯ LUÂN: (6 điểm)
Câu 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x2 – y2 + 3x + 3y
b/ x2 + 2xy + y2 – 9 .
Câu 2. Làm tính chia:
(2×3 – 5×2 + 6x – 15) : (2x – 5)
Câu 3. Tìm x biết rằng:
a. x2 – 7x = 0
b. x2 – 3x + 2 = 0
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Đáp án và biểu điểm
I. TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: A 1đ
Câu 2: D 1đ
Câu 3: C 1đ
Câu 4: A 1đ
II. TỰ LUẬN:
Câu 1.
a. x2 – y2 + 3x +3y =(x + y)(x – y + 5) (1đ)
b. x2 – 2xy + y2– 9 = (x – y – 3)(x – y + 3) (1đ)
Câu 2:
(2×3 – 5×2 + 6x – 15) : (2x – 5) = x2 + 3 (2đ)
Câu 3
a, = x(x-7) = 0 x = 0; x = 7 (1đ)
b, = (x-1)(x-2) = 0 x = 1; x = 2 (1đ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.