Kiem tra Chuong I – 2 de co Dap an – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiem tra Chuong I – 2 de co Dap an, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC 7 (ĐỀ A)
I) TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Câu 1 : Phát biểu nào sau đây là Sai ?
a) Hai đường thẳng vuông góc tạo thành bốn góc vuông.
b) Đường trung trực của một đoạn thẳng thì đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy.
c) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
d) Tổng số đo của hai góc đối đỉnh là 1800
Câu 2 : Cho hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là Đúng ?
a) Â4, BÂ1 là hai góc so le trong
b) Â1, BÂ1 là hai góc đồng vị
c) Â4, BÂ4 là hai góc so le trong
d) Â1, BÂ4 là hai góc đồng vị
Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là Đúng ?
Nếu có hai đường thẳng :
a) Cắt nhau thì vuông góc với nhau. c) Cắt nhau thì tạo thành bốn cặp góc bằng nhau.
b) Vuông góc với nhau thì cắt nhau. d) Cắt nhau thì tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh.
Câu 4 : Phát biểu nào sau đây diễn đạt không đúng nội dung tiên đề Ơ-Clit :
a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.
b) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
c) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có một và chỉ một đường thẳng song song với a.
d) Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là đường thẳng duy nhất.
Câu 5 : Cho hình vẽ. Biết a // b :
Khẳng định nào sau đây Sai ?
a) Â4 = 350
b) Â1 = 1450
c) BÂ2 = 350
d) Ba kết quả trên đều sai.
Câu 6 : Cho hình vẽ :
Số đo của góc O là ?
a) 850 b) 950
c) 750 d) 450
II) TỰ LUẬN : (7 điểm)
Bài 1 : Phát biểu định lý về “Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba”.
Vẽ hình, viết giả thiết và kết luận bằng kí hiệu.
Bài 2 : Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Vẽ đường trung trực d của đoạn thẳng AB, lấy điểm M ( d (M(CD). Vẽ đường thẳng a đi qua M và xy ( d. Có thể kết luận điều gì về đường thẳng a và đoạn thẳng AB ? Giải thích kết luận đó ?
Bài 3 : Cho hình vẽ biết :
-Tam giác ABC ; d1 ( AB ; d2 // AB
a) Hãy viết trình tự vẽ hình để có được hình trên và
vẽ lại nó.
b) Biết ACB = 750. Tính CBD và BDC ?

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÌNH HỌC 7 (ĐỀ B)
I) TRẮC NGHIỆM : (3 điểm)
Câu 1 : Phát biểu nào sau đây là Sai ?
a) Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
b) Đường trung trực của một đoạn thẳng thì đi qua trung điểm của đoạn thẳng ấy.
c) Tổng số đo của hai góc đối đỉnh là 1800
d) Hai đường thẳng vuông góc tạo thành bốn góc vuông.
Câu 2 : Cho hình vẽ. Phát biểu nào sau đây là Sai ?
a) Â1, BÂ1 là hai góc so le trong
b) Â4, BÂ2 là hai góc đồng vị
c) Â4, BÂ4 là hai góc so le trong
d) Â2, BÂ3 là hai góc đồng vị
Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là Đúng ?
Nếu có hai đường thẳng :
a) Vuông góc với nhau thì cắt nhau c) Cắt nhau thì tạo thành bốn cặp góc bằng nhau.
b) Cắt nhau thì vuông góc với nhau. d) Cắt nhau thì tạo thành bốn cặp góc đối đỉnh.
Câu 4 : Phát biểu nào sau đây diễn đạt không đúng nội dung tiên đề Ơ-Clit :
a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.
b) Có vô số đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
c) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.
d) Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là đường thẳng duy nhất.
Câu 5 : Cho hình vẽ. Biết a // b :
Khẳng định nào sau đây Sai ?
a) Â4 = 350
b) Â1 = 1450
c) BÂ2 = 350
d) Ba kết quả trên đều sai.
Câu 6 : Cho hình vẽ :
Số đo của góc O là ?
a) 750

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.