Kiểm tra chương 4 ĐS9-Tự luận bám chuẩn – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra chương 4 ĐS9-Tự luận bám chuẩn, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 9 CHƯƠNG 4 ( 2011-2012)

Nhận Biết
Thông Hiểu
Vận Dụng
Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Hàm số () Tính chất . Đồ thị

Hiểu các tính chất của hàm số y = ax2
Biết vẽ đồ thị của hàm số
y = ax2

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10 %
Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ 15%
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %

2. Phương trình bậc hai một ẩn
Nhận dạng được phương trình bậc hai một ẩn.
Vận dụng công thức nghiệm, công thức nghiệm thu gọn vào việc giải pt

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 3
Số điểm: 3
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %

3. Định lí Viét và ứng dụng

Vận dụng được hệ thức Vi-ét để tính tổng và tích của chúng.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ 30 %
Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ 10 %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %

4. Phương trình quy về phương trình bậc hai

Biết biết đặt ẩn phụ thích hợp để đưa phương trình đã cho về phương trình bậc hai đối với ẩn phụ.

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm:1
Tỉ lệ 10 %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %

5. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc hai một ẩn

Vận dụng được các bước giải toán bằng cách lập phương trình bậc hai

Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu: 1
Số điểm: 1,5
Tỉ lệ 15 %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %

TS câu:
TS điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ %
Số câu:
Số điểm:10
Tỉ lệ 100%

Họ và tên: ………………………………
KIỂM TRA ĐẠI SỐ CHƯƠNG 4

Lớp: 9/ …
Thời gian 45’

Điểm
Lời phê

Câu 1: ( 2,5 điểm) Cho hàm số y = x2
a) Với giá trị nào của x thì hàm số đã cho đồng biến? Nghịch biến?
b)Vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
Câu 2 : (1 điểm) Cho các phương trình sau:
3x – 4 + x2 = 0
– 3×2 + 2×3 = 0
5×2 – 2 = 0

Câu 3: ( 4 điểm) Giải các phương trình sau :
a) x2 + x + 8 = 0 b) 2×2 – 16x + 32 = 0
c) x2 + 2x – 8 = 0 d)

Câu 4: ( 1điểm) Không giải phương trình hảy tính tổng và tích hai nghiệm của phương trình bậc hai: 5×2 – 3x – 10 = 0
Câu 5: (1,5 điểm)
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bé hơn chiều dài 4m và có diện tích 320m2. Tính các kích thước của mảnh vườn đó.

ĐÁP ÁN

Câu 1: ( 2,5 điểm)

Hỏi và đáp