KIEM TRA CHUONG 4 DS 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về KIEM TRA CHUONG 4 DS 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Điểm
Nhận xét của giáo viên

I. Trắc nghiệm (2 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng. Câu 1: Trong các biểu thức đại số sau thì biểu thức nào là đơn thức a) (3xy + xyz) b) 2 – x2y c) -4x2yz Câu 2: Đơn thức sau có hệ số là bao nhiêu: a) b) c) -3 Câu 3: Đơn thức sau có bậc là bao nhiêu: a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
Câu 4: Đa thức sau: A = x3y + x2y2z4 + 3xyz5 có bậc là bao nhiêu:
a) 4 b) 3 c) 8 d) 7

II. Tự luận (8 điểm)
Câu 1: (2,5 điểm) Cho đơn thức
Thu gọn đơn thức sau đó cho biết phần hệ số, phân biến và bậc đơn thức đã thu gọn.

Câu 2: (2,5 điểm)
Cho đa thức: M = 7x2y + 10xy2 – xy – 10xy2 + 6xy – 7x2y + 1
Thu gọn đa thức M
Tính giá trị của đa thức thu gọn tại x = 1, y = 1.

Câu 3: (2,5 điểm)
Cho các đa thức: P = x3 + x2y – y2 + 2 Q = x3 – x2y + y – 3
a) Tính P + Q b) Tính P – Q

Câu 4: (0,5 điểm)
Tìm đa thức M biết: – M = (-x2y)2 – 2xy + 1

BÀI LÀM

Cấp độ

Tên
Chủ đề
(nội dung,
chương)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Biểu thức đại số, giá trị của một biểu thức đại số

Biết cách trình bày bài toán tính giá trị biểu thức đại số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1

10%

1
1 đ
10%

Đơn thức
Nhận biết được đơn thức, đơn thức thu gọn, đơn thức đồng dạng, bậc của đơn thức
Biết các thu gọn đơn thức, tìm bậc, tìm hệ số của đơn thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2

10%

1
0,5đ
5%
1
2,5đ
25%

4

40%

Đa thức
Nhận biết được đa thức thu gọn, bậc của đa thức

Vận dụng được các bước tính tổng, hiệu của các đa thức để tìm đa thức và thực hiện các phép tính với các đa thức
Vận dụng được kiến thức về đa thức để tìm một đa thức

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5đ
5%

3

40%

1
0.5
5%
5

50%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
3
1.5đ
15%

1
0,5đ
5%
2
3,5đ
35%

3

40%

1
0.5đ
5%
10
10đ 100%

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 7

ĐÁP ÁN KIỂM TRA CHƯƠNG IV

I/ TRẮC NGHIỆM: 2ĐIỂM
(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)
CÂU

ĐÁP ÁN
c
a
d
c

II/ TỰ LUẬN: 8 ĐIỂM
Câu 1: Thu gọn: = -x5y3z2 (1,0 điểm)
Phần hệ số: -1; phần hệ số: x5y3z2; Bậc của đơn thứ thu gọn: 10 (1,5 điểm)
Câu 2:
M = 5xy + 1 (1,5 điểm)
Thay x=1 , y =1 vào biểu thức ta được M = 5.1.1+1 = 6 (0,75 điểm)
Vậy giá trị của biểu thức M = 5xy + 1 tại x = 1, y = 1 là 6 (0,25

Hỏi và đáp