KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về KIỂM TRA CHƯƠNG 3 HÌNH 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – Tuần 31
TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP Năm học : 2011 – 2012
Môn : Hình học 9
Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày kiểm tra ….tháng 03 năm 2012
Ma trận:
Mức độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Góc ở tâm, số đo cung

Quan hệ góc ở tâm và số đo cung bị chắn
Hiếu đ/nghĩa sđ cung nhỏ, cung lớn.

Số câu: 3
% điểm: 10%
1
0,25

1
0,25

2
0.5
(= 5%)

Liên hệ giữa cung và dây

Số câu:
% điểm:

Góc tạo bởi hai cát tuyến của đ.tròn
Biết mqh giữa các loại góc và cung bị chắn.
Hiểu mqh giữa các loại góc và cung bị chắn.
– C/m hai đg thẳng vuông góc, song song thông qua số đo các cung bị chắn

Số câu: 6
%điểm: 52,5%
1
0,25

1
0,25

1
1
3
1.5
(=15%)

Cung chứa góc
Biết quỹ tích cung chứa góc

Số câu: 1
%điểm:2,5%
1
0,25

1
0,25
(=2,5%)

Tứ giác nội tiếp
Biết vẽ hình
Hiểu và tính số đo góc của 1 tứ giác nội tiếp
– C/m tứ giác nội tiếp.
– Dùng tứ giác nội tiếp để suy ra các bài toán liên quan

Số câu: 2
%điểm: 25%

1
0.5
1
0,25

2
4

4
4,75
(=42,5%)

Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn ;diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Nhận biết được các công thức, kết quả tính diện tích hình tròn, độ dài đường tròn…

Vận dụng các công thức tính độ dài, diện tích để giải bài tập.

Số câu: 2
%điểm: 12,5%
1
0,25

2
2.5
1
0,25

4
3
(=30%)

Tổng

5
1.5(= 15%)
3
0.75
(= 7.5%)
6
7.75 (= 77.5%)
14

10,0

PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – Tuần 31
TRƯỜNG THCS HÒA HIỆP Năm học : 2011 – 2012
Môn : Hình học 9 (Chương III)
Họ và tên: …………………………………….Lớp: 9a… Thời gian làm bài : 45 phút
Ngày kiểm tra ….tháng 03 năm 2012
Điểm
Lời phê của giáo viên

A/ Trắc nghiệm (2 điểm): Chon câu trả lời đúng.
Câu 1. Trong một đường tròn, góc ở tâm chắn cung 1200 có số đo là :
A. 600 B. 900 C. 300 D. 1200
Câu 2. Cho đường tròn (O), vẽ góc ở tâm AOB có số đo 600. Khi đó cung lớn AB có số đo là:
A. 2400 B. 3000 C. 1200 D. 600
Câu 3. Trong một đường tròn, số đo góc nội tiếp chắn cung 800 là :
A. 800 B. 400 C. 1600 D. 2800.
Câu 4. Cho đường tròn (O) và một cung AB có số đo 900 vẽ một góc nội tiếp đỉnh C chắn cung AB và góc AEB có đỉnh ở ngoài đướng tròn. So sánh và là :
A.= ; B. > ; C. <
Câu 5. Cho đoạn thẳng AB. Tập hợp các điểm M, sao cho là:
A. Cung chứa góc dựng trên đoạn AB ; B. Hai cung chứa góc dựng trên đoạn AB.
C. Cung chứa góc dựng trên đoạn AB; D. Hai cung chứa góc dựng trên đoạn AB
Câu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.