kiểm tra chương 2 Số học 6. – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về kiểm tra chương 2 Số học 6., bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA SỐ HỌC BÀI SỐ 3
THỜI GIAN: 45’

Họ và tên: …………………………………………………………………Lớp : 6B
Ngày kiểm tra …………………………..

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 1:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Tính: (–52) + 70 kết quả là:
A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122
Câu 2. Tính: –36 – 12 kết quả là:
A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)
Câu 3. Tính: (–8).(–25) kết quả là:
A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200)
Câu 4. Tập các ước của -8 là :
A. -1; -2; -4; -8
B. 1; 2; 4; 8

C. 1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8
D. 1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8

Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng
Kí hiệu Z+, Z- thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với x Z khi đó
A. x N x Z+ B. x Z+ x N
C. x Z+ x Z- D. x Z+ x N
Câu 6. |x| = 3 thì giá trị của x là:
A. 3 B. 3 hoặc -3 C. -3 D. Không có giá trị nào.
Câu 7. Nếu x.y < 0 thì:
A. x, y cùng dấu B. x >y C. x, y khác dấu. D. x < y
Câu 8. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành câu sau:
Khi bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “- ” thì ta phải…………………….tất cả số hạng trong dấu ngoặc, dấu…………… thành dấu……………và dấu ……………. thành dấu……………..
II- TỰ LUẬN : (6 điểm)
Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể)
a) 5.(–8).2.(–3) b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20
c) 34.(15 –10) – 15.(34 –10)
Bài 2: (2 điểm) Tìm xZ , biết:
a) 5 – (10 – x) = 7 b)
Đề Bài 3: (1 điểm) Tìm số nguyên n sao cho 2n – 1 là bội của n + 3

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
KIỂM TRA SỐ HỌC BÀI SỐ 3
THỜI GIAN: 45’

Họ và tên: …………………………………………………………………Lớp : 6B
Ngày kiểm tra …………………………..

Điểm

Lời phê của thầy giáo

ĐỀ 2:
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (4 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Tính: 20 + (- 12) kết quả là:
A. 8 B. (–8) C. (–32) D. 32
Câu 2. Tính: –16 – 12 kết quả là:
A. 28 B. (- 4) C. 4 D. (–28)
Câu 3. Tính: (–4).(–25) kết quả là:
A. 29 B. (–29) C. 100 D. (–100)
Câu 4. Tập các ước của – 12 là :
A. -1; -2; -3; -4 : -6 : -12
B. 1; 2; 3 ; 4; 6 ; 12

C. 1; 2; 3 ;4; 6;12 ;-1;-2;-3 ;-4; -6 ;12
D. 1; 2; 3 ;4; 6 ;12; 0; -1; -2; -3 ;-4;-6;-12

Câu 5. kết luận nào sau đây là đúng
Kí hiệu Z+, Z- thứ tự là tập hợp các số nguyên dương, nguyên âm với a Z khi đó
A. a N a Z+ B. a

Hỏi và đáp