Kiểm tra chương 2 hình 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra chương 2 hình 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ I KIỂM TRA 1 TIẾT(Chương 2)
MÔN: HÌNH HỌC 8
I/ TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tổng số đo bốn góc của một ngũ giác bằng:
A. 5400 B. 1800 C. 2700 D. 3600
Câu 2: Thế nào là đa giác đều:
A. Là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau B. Là đa giác có tất cả các góc bằng nhau
C. Là đa giác có tất cả các cạnh bằng nhau , có tất cả các góc bằng nhau.
D. Các câu đều sai.
Câu 3: Trong các tứ giác sau, tứ giác nào là hình có tâm đối đối xứng?
A. Hình chữ nhật B. Hình thoi C. Hình vuông D. Cả A,B,C
Câu 4: Số đo mỗi góc của tứ giác đều là:
A. 900 B. 1800 C. 2700 D. 3600
Câu 5: Đa giác có tổng số đo các góc trong bằng tổng số đo các góc ngoài là:
A. Tứ giác B. Ngũ giác C. Lục giác D. Thất giác
Câu 6:. Diện tích của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 4cm và 6 cm sẽ là :
A. 24cm2 B. 12cm2 C. 12cm D. 24 cm
Câu 7 : Hai tam giác có hai đường cao bằng nhau thì:
A. Diện tích của chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác đó bằng nhau.
C. Tỉ số diện tích của hai tam giác đó bằng 0,5
D. Tỉ số diện tích của hai tam giác đó bằng tỉ số của hai đáy tương ứng.
Câu 8: . Nếu một hình chữ nhật có chu vi là 22 cm và diện tích là 18 cm2 thì độ dài hai cạnh của nó là:
A. 3 cm và 6cm B.4 cm và 5 cm C. 2 cm và 9 cm D. Đáp án khác
II/ TỰ LUẬN :
Bài 1:Cho tứ giác ABCD có AC vuông góc với BD, AC = 12 cm, BD = 20 cm.
Hãy tính diện tích của tứ giác đó.
Bài 2: Cho hình bình hành ABCD có CD = 16 cm, đường cao vẽ từ A đến cạnh CD bằng 12 cm.
a,Tính diện tích hình bình hành ABCD.
b,Gọi M là trung điểm AB, Tính diện tích tam giác ADM.
c,DM cắt AC tại N. Chứng minh rằng DN= 2NM
d, Tính diện tích tam giác AMN.
ĐỀ II KIỂM TRA 1 TIẾT(Chương 2)
I/ TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Ngũ giác đều được chia thành mấy tam giác:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 2: Nếu độ dài cạnh của một hình vuông tăng gấp ba lần thì diện tích hình vuông đó tăng lên bao nhiêu lần?
A. 3 B. 9 C. 6 D. Không tính được
Câu 3:. Diện tích của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là 5 cm và 6 cm sẽ là :
A. 30cm2 B. 15cm2 C. 15cm D. 30
Câu 4: Số đo mỗi góc của lục giác đều là:
A. 900 B. 1350 C. 1200 D. 1080
Câu 5: Đa giác có tổng số đo các góc trong bằng tổng số đo các góc ngoài là:
A. Tứ giác B. Ngũ giác C. Lục giác D. Tam giác
Câu 6: Diện tích hình thoi có đường chéo bằng 4cm và 8cm là :
A. 32 cm2 B. 12 cm2 C. 16 cm2 D. Kết quả khác
Câu 7 : Hai tam giác có hai đường cao bằng nhau thì:
A. Diện tích của chúng bằng nhau.
B. Hai tam giác đó bằng nhau.
C. Tỉ số diện tích của hai tam giác đó bằng 0,5
D. Tỉ số diện tích của hai tam giác đó bằng tỉ số của hai đáy tương ứng.
Câu 8: . Nếu một hình chữ nhật có chu vi là 30 cm và diện tích là 50 cm2 thì độ dài hai cạnh của nó là:
A. 3 cm và 6cm B.10 cm và 5 cm
C. 2 cm và 9 cm D. Đáp án khác
II/ TỰ LUẬN :
Bài 1:Cho tứ giác MNPQ có MP vuông góc với NQ, MP = 18 cm, NQ = 24 cm.
Hãy tính diện tích

Hỏi và đáp