kiểm tra ch IV.đai 7(chuẩn-có ma trận và đáp ántự làm H) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiểm tra ch IV.đai 7(chuẩn-có ma trận và đáp ántự làm H), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Mức độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL

1. Biểu thức đại số
IV.a
1,5đ

IV.b

2
2,5 đ

2. Giá trị của biểu thức đại số

III.a
1 đ

1
1 đ

3. Đơn thức
I.a
1,25 đ

II.a
0,5 đ
2
1,75 đ

4. Đa thức
I.b
0,75 đ

II.b
0,5 đ
2
1,25 đ

5. Cộng, trừ đa thức

V(a,b)
2,5 đ

2
2,5 đ

6. Nghiệm của đa thức

III.b
1 đ

1
1 đ

Tổng

3
3,5 đ
4
4,5 đ
3

10
10 đ

MA TRẬN ĐỀ

II/ ĐỀ
Họ và tên:……………………………………., lớp 7B, trường THCS Yến Lạc
Kiểm tra ngày … tháng 4 năm 2009
Kiểm tra 45 phút
Đại số 7
Điểm lời phê của thầy, cô giáo

Câu I: Cho các biêu thức sau (2 điểm)
-2(x-y); 2x2y3 ; 6×3+7y ; 5xy3 ; -3x2y3.(-4xy) ; xyz2
Em sắp xếp các biểu thức trên thành hai nhóm
a. Nhóm 1: Các biểu thức chứa phép cộng và phép trừ: ……………………
………………………………………………………………………………
=>Nhóm này là (đơn thức/đa thức) …………………………………………
b. Nhóm 2: Các biểu thức còn lại: …………………………………………..
………………………………………………………………………………
Nhóm này là (đơn thức/đa thức) ………………………………………..
Câu II: Viết một biểu thức với hai biến x,y thoả mãn từng điều kiện sau: (1 điểm)
Biểu thức đó là đơn thức bậc 5:……………………………………………..
Biểu thức đó là đa thức bậc 7 mà không phải là đơn thức: …………………
…………………………………………………………………………………..
Câu III: Cho biểu thức sau (2 điểm): -2×2 + 6x -4
Tính giá trị cuả biểu thức tại x=4?
Trong các số 2 ; 5; 7 số nào là nghiệm của đa thức P(x)=-2×2+6x -4? Vì sao?
Câu IV: (2,5 điểm)
Có hai vòi nước: vòi thứ nhất chảy vào bể A, vòi thứ hai chảy vào bể B. Bể A có sẵn 50 lít nước, bể B chưa có nước. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 20 lít, vòi thứ hai chảy được 30 lít.
a.Tính lượng nước có trong mỗi bể sau thời gian 1, 2, 3, 4, 10 phút rồi điền kết quả vào bảng sau (giả thiết bể đủ lón để chứa nước)
Thời gian
Bể
1
2
3
4
10

A
50+20

B
0+30

Cả hai bể
100

b.Viết biểu thức đại số biểu thị lsố nước trong mỗi bể sau thời gian là x phút?
Câu V: Cho hai đa thức (2,5 điểm)P(x) = 2xy+ 3y2 -4xy2 -3xy +5
Q(x) = 5y2 – 7xy + 8xyy – 13
Thu gọn?
Tính P(x) +Q(x)?

III/ ĐÁP ÁN
Câu I: Nhóm 1: -2(x-y); 6×3+7y , đa thức 0,75 đ
Nhóm 2: 2x2y3 ; 5xy3 ; -3x2y3.(-4xy) ; xyz2; đơn thức 1,25 đ
Câu II: Mỗi ý đúng cho 0,5 đ
Câu III: a. Thay x= 4 vào biểu thức -2×2 + 6x -4, 0,25 đ
ta được -2.42+6.4 -4 = -12 0,5 đ
Vậy giá trị của biểu thức -2×2 + 6x -4 tại x=4 là -12 0,25 đ
b.Số 2 là nghiệm của đa thức P(x)=-2×2+6x -4. 0,5 đ
V ì -2.22+6.2-4 =0 0,5 đ
Câu IV: (2,5 điểm)
a. Điền vào các ô như sau, mỗi ô điền đúng cho 0,125 đ
Thời gian
Bể
1
2
3

Hỏi và đáp