Kiểm tra c1 Dại9 năm 2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra c1 Dại9 năm 2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 17/10/2011
Tiết 18 Kiểm TRA ơng i – đại số 9
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra mức độ nắm kiến thức trong chương 1 của học sinh.
2. Kỹ năng: Học sinh biết suy luận, tư duy và trình bày bài làm
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
II. Hình thức kiểm tra: Tự luận hoàn toàn.
III. Ma trận kiểm tra.

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

1. Khái niệm căn bậc hai.
Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
( 7 tiết)
Nhận biết được một số dương luôn có hai căn bậc hai, biết cách tìm ĐKXĐ của biểu thức chứa căn đơn giản
Hiểu khái niệm căn bậc hai của số không âm, khí hiệu căn bậc hai, dịnh nghĩa căn bậc hai số học
Tính được căn bậc hai của số hoặc biểu thức là bình phương của số hoặc bình phương của biểu thức khác

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
3
2 20%
2
2 20%
1
1 10%

6
5 50%

2. Các phép tính và các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai( 6tiết )
Biết dùng MTBT để tính căn bậc hai của số dương cho trước

Thực hiện được các phép tính về căn bậc hai.

Thực hiện được các phép biến đổi đơn giản về căn bậc hai

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
1 10%

2
2,5 25%
1
0,5 5%
4
4 40%

3. Căn bậc ba
( 1 tiết )

Hiểu được khái niệm căn bậc ba của một số thực
Tính được căn bậc ba của các số biểu diễn được thành lập phương của số khác

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

1
1 10%

1
1 10%

Tổng số câu
Tổng điểm %
4
3 30%
3
3 30 %
4
4 40 %
11
10 điểm

IV. ĐỀ RA:
Câu 1 : Tìm căn bậc hai số học của các số sau: a, 36 b, 125
Câu 2: Tính: a, + b, c,
Câu 3: Tìm x biết: a, b,
Câu4: Cho biểu thức P =
a, ĐKXĐ và rút gọn P b, x để P >
c, x để P đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó
V-ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM

CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1a
Căn bậc hai số học của 36 là 6
0,5

1b
Căn bậc hai số học của 125 là 5
0,5

2a
= 7 – 8 +
0,5

= -1 +
0,5

2b
=
0,5

=
0,5

2c
= – 0,4 – 7
0,5

= – 7,4
0,5

3a

0,5

0,5

3b

0,5

0,5

4a
* ĐKXĐ
0,5

Rút gọn: P
0,5

P =
0,5

P

0,5

4b
( do )
0,5

hợp ĐK để P > 0 x < 9
0,5

4c
P lớn nhất khi nhỏ nhất mà 0
0,5

Min() = 0 x = 0 (t/m)
Lúc đó PMin =

0,5

Hỏi và đáp