Kiểm tra 45ph SH6 (tiết 18) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra 45ph SH6 (tiết 18), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày………tháng……..năm 2008.

Họ và tên học sinh………………………..………..Lớp 6……..
Kiểm tra 18 – HỌC lớp 6.
* gian 45 phút *

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ):
Học sinh khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (từ bài 1 đến bài 8):
Bài 1. Những số dư nào có thể có được khi chia một số tự nhiên bất kỳ cho 5 ?
A. 1;2;3;4;5 B. 1; 2; 3; 4. C. 0; 1; 2; 3; 4; 5. D. 0;1; 2; 3; 4.

Bài 2. Tập hợp A = bàn; ghế; sách; vở có bao nhiêu phần tử ?
A. 6 phần tử. B. 7 phần tử. C. 5 phần tử. D. 4 phần tử.

Bài 3. Phép tính 34 được hiểu là:
A. 3.4 B. 4.4.4 C. 3+3+3+3 D. 3.3.3.3

Bài 4. Điều kiện để phép chia a cho b (a, b là hai số tự nhiên) thực hiện được là:
A. va ø B. C. D.

Bài 5. Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 15 là:
A. 5;7;9;11;13. B. 3;5;7;9;11;13;15.
C. 3;5;7;9;11;13. D. 5;7;9;11;13;15.

Bài 6. Số chia cho 3 được thương là 15 dư 2 là:
A. 45. B. 44 C. 47. D. 46.

Bài 7. Cho hai tập hợp và Tập hợp gồm tất cả các phần tử thuộc cả A và B là:
A. B. C. D.

Bài 8. Cho một dãy các số sau 4; 7; 10; …. Số thứ 4 điền vào dấu … là:
A. 14. B. 15. C. 13. D. 12.

II. PHẦN TỰ LUẬN (6đ): Học sinh làm 2 bài tập sau:

Bài 9. Thực hiện phép tính
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bài 10. Tìm số tự nhiên x, biết:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày………tháng……..năm 2008.

Họ và tên học sinh………………………..………..Lớp 6……..
Kiểm tra 18 – HỌC lớp 6.
** gian 45 phút **

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ):
Học sinh khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (từ bài 1 đến bài 8):

Bài 1. Cho một dãy các số sau 4; 7; 10; …. Số thứ 4 điền vào dấu … là:
A. 15. B. 14. C. 12. D. 13.

Bài 2. Tập hợp A = bàn; ghế; sách; vở có bao nhiêu phần tử ?
A. 7 phần tử. B. 4 phần tử. C. 6 phần tử. D. 5 phần tử.

Bài 3. Tập hợp các số tự nhiên lẻ lớn hơn 3 và nhỏ hơn 15 là:
A. 3;5;7;9;11;13. B. 3;5;7;9;11;13;15.
C. 5;7;9;11;13. D. 5;7;9;11;13;15.

Bài 4. Số chia cho 3 được thương là 15 dư 2 là:
A. 47. B. 44 C. 46. D. 45.

Bài 5. Phép tính 34 được hiểu là:
A. 3+3+3+3 B. 3.4 C. 3.3.3.3 D. 4.4.4

Bài 6. Điều kiện để phép chia a cho b (a, b là hai số tự nhiên) thực hiện được là:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.