kiểm tra 45′ toán hình 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiểm tra 45′ toán hình 9, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN KIỂM TRA CHƯƠNG III– HÌNH HỌC 9
NĂM HỌC 2015 -2016

Cấp độ
Tên
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

Góc ở tâm-số đo cung

Tính được số đo cung.qua số đo góc ở tâm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
1 đ
10%

1
1 đ
10%

Góc tạo bởi hai cát tuyến của đường tròn

Vận dụng được tính chất các loại góc và đường tròn để so sánh góc

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

2
2 đ
20%

2
2 đ
20%

Tứ giác nội tiếp,đường tròn ngoại tiếp

Hiểu tứ giác nội tiếp,vẽ hình
Chứng minh được tứ giác nội tiếp.
Vận dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

Hình vẽ
0.5đ
5%
2
3 đ
30%
1
1 đ
10%
3
4,5đ
45%

Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn, diện tích hình tròn,hình quạt tròn
Viết được công thức

Vận dụng được công thức tính độ cung tròn,diện tích hình quạt tròn

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
10%

1
1,5 đ
15%

2
2,5đ
25 %

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
1
1 đ
10%
Hình vẽ
0.5đ
5%
6
7,5 đ
75%
1

10%
8
10đ
100%

KIỂM TRA CHƯƠNG III HÌNH HỌC 9 NĂM HỌC 2015-2016
Thời gian làm bài:45 phút
TRẮC NGHIỆM (2 Điểm): Khoanh tròn vào đáp án đúng.
Câu 1: Tam giác ABC nội tiếp trong nửa đường tròn đường kính AB = 2R. Nếu góc = 1000 thì cạnh AC bằng : A. Rsin500 B. 2Rsin1000 C. 2Rsin500 D.Rsin800
Câu 2: Từ một điểm ở ngoài đường tròn (O;R) vẽ tiếp tuyến MT và cát tuyến MCD qua tâm O. Cho MT= 20, MD= 40. Khi đó R bằng : A. 15 B. 20 C .25 D .30
Câu 3: Cho đường tròn (O) và điểm M không nằm trên đường trũn , vẽ hai cỏt tuyến MAB và MCD . Khi đó tích MA.MB bằng :
A. MA.MB = MC .MD B. MA.MB = OM 2 C. MA.MB = MC2 D. MA.MB = MD2
Câu 4: Tìm câu sai trong các câu sau đây
Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau
Trong một đường tròn hai cung số đo bằng nhau thì bằng nhau
Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn thì cung lớn hơn
Trong hai cung trên cùng một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn
Câu 5: Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn có = 400 ; = 600 . Khi đó – bằng :
A. 200 B . 300 C . 1200 D . 1400
Câu 6 : Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn(O; R) cắt nhau tại M sao cho MA = R . Khi đó góc ở tâm có số đo bằng : A.300 B. 600 C. 1200 D . 900
TỰ LUẬN (8 Điểm)
Câu 1: (4 Điểm)
1)Viết công thức tính diện tích hình tròn và diện tích hình quạt tròn cung tròn n0
2)Cho hình vẽ

Biết Cx là tiếp tuyến tại C của đường tròn (O), = 600, AB là đường kính của đường tròn, AB = 6cm. Tính:
a) Số đo góc BOC b) Số đo góc BCx
c) Số đo góc CDB d) Độ dài cung BmC và diện tích hình quạt tròn OBmC
Bài 2: (4 Điểm) Cho đường tròn (O) đường kính BC, A là một điểm thuộc (O) sao cho AB < AC, D là điểm giữa O và C. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắt AC tại E và cắt đường thẳng AB tại F. Chứng minh các tứ giác ABDE và ADCF nội tiếp.
Chứng minh:
Tiếp tuyến tại A của (

Hỏi và đáp