kiem tra 45 ph chuongII – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiem tra 45 ph chuongII, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………………..Lớp……………………
Kiểm tra 1 tiết hình 6 tiết 27 – đề 1
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

Điền vào chỗ ………. để được câu đúng. (2 điểm)
Bất kỳ đường thẳng nào trên mặt phẳng cũng là……….………..……………… của ……… …………………….…….
Góc là hình gồm…………………………………. ……………………………………
Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz thì………….……….………………………….
Tia phân giác của một góc là tia………………………… và tạo với 2 cạnh ấy……………………..……………
Điền đúng (Đ); hoặc sai (S) vào (2 điểm )
Nếu aOb = bOc thì tia Ob là tia phân giác của aOc
Góc 550 và góc 350 là hai góc phụ nhau.
Hình gồm các điểm cách I một khoảng bằng 3cm là đường tròn tâm I, bán kính 3cm
Góc tù là góc lớn hơn góc vuông.
a) Vẽ (DEF biết DE = 2cm, EF = 4cm; DF = 3cm. Lấy điểm N nằm trong tam giác.
Vẽ tia DN (1 điểm)
b) Kể tên hai góc kề nhau trong hình vẽ. (1 điểm)
…………………………………………………………………………………………………………………….
4. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xOy = 750,
xOz = 1450
Tính yOz (2 điểm )
Vẽ tia Ot là tia phân giác của yOz. Tính tOz. (1 điểm )
Vẽ tia Ok là tia đối của tia Ox. Tính kOz (0,5 điểm)
Tia Oz có là tia phân giác của tOk không? Giải thích. (0,5 điểm)
( Câu 4 làm vào mặt sau )

Họ và tên:………………………………………..Lớp……………………
Kiểm tra 1 tiết hình 6 tiết 27 – đề 1I
Điểm
Lời phê của thầy, cô giáo

Điền vào chỗ ………. để được câu đúng. (2 điểm)
Một nửa mặt phẳng bờ a là hình gồm đường thẳng a và ……………………………..
bị chia ra bởi a.
Góc bẹt là góc có hai cạnh là…………………………………..……………….…….
Nếu xOy + yOz = xOz thì………………………. ……………………………………
Tam giác ABC là hình gồm……………….…………….….…………khi ba điểm A, B, C………………………….……………….
Điền đúng (Đ); hoặc sai (S) vào (2 điểm )
Nếu Ob là tia phân giác của aOc thì aOb = bOc.
Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung.
Mỗi góc (không phải là góc bẹt ) chỉ có một tia phân giác.
Hai góc có tổng số đo bằng 1800 là hai góc kề bù.
a) Vẽ (ABC biết AB = 3cm, BC = 4cm; AC = 2cm. Lấy điểm M nằm trong tam giác.
Vẽ tia AM. (1 điểm)
b) Kể tên hai góc kề nhau trong hình vẽ. (1 điểm)

……………………………………………………………………………………………………………………….
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob, Oc sao cho bOa = 300,
cOa = 1300
Tính bOc (2 điểm )
Vẽ tia Om là tia phân giác của bOc. Tính mOc. (1 điểm )
Vẽ tia On là tia đối của tia Oa. Tính nOc (0,5 điểm )
Tia Oc có là tia phân giác của mOn không? Vì sao ? (0,5 điểm )
( Câu 4 làm vào mặt sau )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.