Kiểm tra 45 p dai so 7 chương I ( 2 đề) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra 45 p dai so 7 chương I ( 2 đề), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên ………………….. kiểm tra Toán 45 phút Đại số đề 1
Lớp 7
Điểm
Lời phê

Câu 1
Điền dấu thích hợp vào chỗ trống
Câu
Đúng
Sai

a) Giá trị tuyệt đối của mọi số hữu tỉ đều lớn hơn 0

b) Luỹ thừa bậc chẵn của một số hữu tỷ dương là một số dương

c) Nếu x >y thì

d) Luỹ thừa bậc chẵn của một số hữu tỷ âm là một số âm .

Câu 2 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Giá trị của là :

Câu 3
Số học sinh giỏi của ba lớp 7A , 7B , 7C tỉ lệ với các số 4 ; 3 ; 2 . Tổng số học sinh giỏi của 3 lớp đó là 27 bạn . Tính số HS giỏi của mỗi lớp ?
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
Câu 4 Tính ( tính hợp lí nếu có )
b)
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
Câu 5 Tìm x biết
……………………………………. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….

…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
Câu 6 Không tính giá trị của mỗi luỹ thừa . Hãy so sánh
avà b) 6312 và 3415
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
Họ và tên ………………….. kiểm tra Toán 45 phút Đại số đề 2
Lớp 7
Điểm
Lời phê

Câu 1
Điền dấu thích hợp vào chỗ trống
Câu
Đúng
Sai

a) Giá trị tuyệt đối của mọi số hữu tỉ đều lớn hơn 0

b) Luỹ thừa bậc lẻ của một số hữu tỷ dương là một số dương

c) Luỹ thừa bậc lẻ của một số hữu tỷ âm là một số âm .

d) Nếu a < b thì .

Câu 2 Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng . Giá trị của là :

Câu 3
Số học sinh xếp loại trung bình của ba lớp 7A , 7B , 7C tỉ lệ với các số 3 ; 4 ; 5 . Tổng số xếp loại học sinh trung bình của 3 lớp đó là 60 bạn đọc . Tính số HS trung bình của mỗi lớp ?
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
Câu 4 Tính ( tính hợp lí nếu có )
b)
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
Câu 5 Tìm x biết

…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….

…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….

Câu 6 Không tính giá trị của mỗi luỹ thừa . Hãy so sánh
a) và b) 6313 và 3316
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ……………………………………………….
…………………………………….. …………………………………….. ………………………………………………

Hỏi và đáp