Kiểm tra 45′ – Có ma trận mới – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra 45′ – Có ma trận mới, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề I: Nhân đơn thức, đa thức.

Hiểu được phép nhân đơn thức với đa thức

Vận dụng được phép nhân đa thức

Số câu: 2
Số điểm: 1,75
Tỉ lệ% : 17,25

1
0,25
2,5%

1
1,5
15%

2
1,75
17,25

Chủ đề II: Hằng dẳng thức
Nhận biết được các hằng đẳng thức

Hiểu và vận dụng được các hằng đẳng thức

Số câu: 4
Số điểm: 2,25
Tỉ lệ%: 22,5
3
0,75
7,5%

1
1,5
15%

4
2,25
22,5

Chủ đề III: Phân tích đa thức thành nhân tử

Vận dụng giải các bài toán cơ bản
Vận dụng vào giải toán

Số câu: 4
Số điểm: 4,75
Tỉ lệ%: 47,5

3
0,75
7,5%
1
4
40%

4
4,75
47,5

Chủ đề IV: Chia đơn thức, đa thức.

Hiểu được phép chia đơn thức cho đơn thức

Vận dụng thành thạo chia đa thức một biến đã sắp xếp.

Số câu: 2
Số điểm: 1,25
Tỉ lệ%: 12,5

1
0,25
2,5%

1
1
10%
2
1,25
12,5

Tổng số câu: 12
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ %: 100
3
0,75
7,5%
3
2,25
22,5%
9
7
70%
12
10
100%

Ma trận đề kiểm tra 45` – Đại số

Đề kiểm tra chương I
Môn: Đại số – 45`
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
1. Kết quả của phép nhân: x(x+6) là:
a. x2 + 6 b. x2 + 6x c. 6×2 d. Kết quả khác.
2. Giá trị của biểu thức: x(x + y) + y(x + y) tại x = 9,75; y = 0,25 là:
a. 10 b. 100 c. 0 d. – 100
3. Tính (2x + 5)2 =
a. 4×2 + 25 b. 4×2 +20x +25 c. 4×2 – 20x +25 d. 4×2 – 10x +25 .
4. Tìm x, biết 4×2 – 64 =0.
a. x = 4 b. x = -4 c. x = 4 ; x = -4 d. x = 8
5. Kết quả phân tích đa thức: x2 + x thành nhân tử là:
a. x(x + 1) b. x.x c. x3 d. 2×2
6. Giá trị của biểu thức: tại x = -1; y = 30000 là:
a. -1 b. 1 c. 30000 d.-30000
7. Giá trị của biểu thức: x2 + 4x + 4 tại x = 98 là:
a. 101 b. 100 c. 10000 d. 1000
8. Kết quả phân tích đa thức: x(x+ 1) -x – 1 thành nhân tử:
a. x(x + 1)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.