Kiểm tra 30 phút – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về Kiểm tra 30 phút, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:…………………………………… Ngày ….. tháng ….. năm 2011.
Lớp: ……….
Kiểm Tra Môn: Tự chọn toán 6
Thời gian 30 phút (không kể giao đề)

Điểm

Lời phê của giáo viên

Đề bài
Câu 1: (2đ) Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng.
a. Kết quả của phép tính 146 + 1855 + 10 là:
A. 2005 B. 2006 C. 2008 D. 2009 E. 2011
b. Cho phép tính 0 : x = 0. Giá trị của x là:
A. x = 0 B. x = 1 C. x N D. x = 10 E. x N*
c. Tổng 330 + 160 + 270 + 432 + 1230
A. Chia hết cho 2. B. Chia hết cho 3. C. Chia hết cho 5.
d. Cho số để chia hết cho 2 và 9 thì:
A. * = 0 B. * = 5 C. * = 7 D. * = 8 E. * = 9
Câu 2: (1đ) Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống:
a. Thứ tự thực hiện phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc:…………………
…………………………………………………………………………………………
b. Nếu có một số hạng……….……………….không chia hết ……………………….
thì tổng đó không chia hết cho số đó.
c. Các số có chữ số tận cùng là…………………thì chia hết cho 5.
d. Các số có……………………………….………thì ………………….…………….
và chỉ Các số đó mới chia hết cho 3.
Câu 3: (2đ) Tính nhanh:
a. 10×125 + 40×125 + 25×125 + 10×125 + 15×125
b. 250 x 1990 x 2009 x (2100 – 16 x 296)
Câu 4: (2đ) Tìm x biết:
a. x + 15 = 20 + 30
b. 2.(x – 17) = 23
Câu 5: (3đ) Tìm các chữ số điền vào dấu * để:
a. chia hết cho 3.
b. chia hết cho 5.
c. chia hết cho 2, 3, 5, 9.
Bài làm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.