kiểm tra 1t chương 1 số học – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra 1t chương 1 số học, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1T SỐ HỌC 6

I.Trắc nghiệm :
Câu 1 :Trong các câu sau câu nào đúng , câu nào sai :
a.
b. Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 3 thì tổng chia hết cho 3
c. 2.3.7.+7.13.9 là số nguyên tố

Câu 2 : Khoanh vào chữ đứng trước kết quả đúng
a. Cho biết : 42=2.3.7 ; 70= 2.5.7 ; 28 = .7.Ta có U7CLN(42,70,28)là :
A. 2.3.7 B. C. .3.5.7 D. 2.7
b. Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là :
A. B. C. .5.9 D. 2.3.5
c. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc :
A. Nhân và chia- Lũy thừa _ Cộng và trừ
B. Lũy thừa _ Nhân và chia_ Cộng và trừ
C. Cộng và trừ_Lũy thừa _ Nhân và chia_
d. Kết quả phép tính nào là hợp số ?
A. 15 : (1+8 :2) B. (2+8 :2).10 C.(152 – 8.2 ) D. (79-8.2) :63

II.Tự luận :

Bài 1 : Thực hiện phép tính rồi phân tích kết quả ra thừa số nguyên tố :
a. b.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Bài 2 : Tìm số tự nhiên x biết :
a. 6x – 39 = 5628 : 28 b.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

c. d. và 700 x 1500

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Bài 3 : Một trường tổ chức cho khoảng 700 đến 800 học sinh tham quan bằng xe ô tô .Tính số học sinh đi tham quan biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều dư 1 người
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.