kiem tra 15p chuong IV-DS – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về kiem tra 15p chuong IV-DS, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Bài kiểm tra số 3 môn đại số 7
Hải Phúc ( Thời gian làm bài : 15 phút.)
Họ và tênLớp : 7B

Đề bài
Phần trắc nghiệm ( 2đ )
Câu 1: Tích của các đơn thức 2x3y2 và – 5x4y là:
A. – 2x7y3 B.2x7y3 C. x12y2 D.- 2x12y2
Câu 2: Gía trị của biểu thức 5×2 + 2×3 tại x = -1 là:
A. –7 B. 7 C. -3 D. 3
Câu 3: Bậc của đa thức x3y4 -3×6 + 2y5 là:
A. 18 B. 5 C.6 D.7
Câu 4: Thu gọn đa thức sau: P = -2x2y – 7xy2 + 3x2y + 7xy2 ta được
A.P = x2y B. P = -x2y C. P = x2y + 14xy2 D. P = -5x2y-14xy2
B. Phần tự luận (8đ )
Câu 5 Cho đa thức : A(x) =
Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của đa thức trên theo luỹ thừa tăng của biến .
Câu 6 Cho hai đa thức A = -5×3 + 2×2 +xy và B = 5×3 – x2 +5xy
a.Tính A + B b.Tính A – B
c. Tính giá trị của C = A + B khi x = -1 và y = 2
Bài làm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp