kiem tra 15p bai so 2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về kiem tra 15p bai so 2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Kiểm tra 15 phút hình 9
tuần 8 : (bài số 2)
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Hãy chọn câu sai;
A. AB = BC.sin C ; B. AB = BC.cos B ; C . AC = BC cos B
D. AC = AB.tan B ; E. AB = AC. cotB
Câu 2: Cho tam giác BCD vuông tại D. Hãy chọn câu sai;
A. BD = CD. CotB ; B. CD = BD. tanB; C. CD = BC .cosC
D. CD = BC. sinC; E. BD = CD.tanC
Câu 3; Cho tam giác ABC vuông cân tại A, có góc B bằng 450 .Hãy chọn câu sai:
A. tan450 = 1 B. sin 450 = C. cos 450 = D. sin450 = E. cot450 = 1
Câu 4: Hãy chọn câu sai:
A. tan 600 = cot300 ; B. tan 300 = cot 600 ; C. cot 600 = tan300 =
D. sin 600 = cos300 = ; E. cos 600 = sin 300
Câu 5: Hãy chọn câu sai:
A; B. ; C. tan280 – cot620 = 0
D. cot320 – tan580 = 0 ; E. sin 760 – cos 140 = 0
Câu 6: Hãy chọn câu sai:
sin30 < sin200 < sin280 cot40 > cot80 > cot180
C. cos 320 >cos 430 > cos 800 > cos 820 ; D. tan620 > tan440 > tan380 > tan620
E. sin130 > sin240 > sin380 > sin680 ;
Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại A. có góc C bằng 360 , BC = 7cm . Độ dài cạnh AB xấp xỉ bằng : A. 6,4cm ; B. 4,1 cm ; C. 4,5 cm ; D. 5,4 cm ; E. 3,1cm
Câu 8: Cho tam giác ABC vuông tại A. có góc C bằng 360 , BC = 7cm . Độ dài cạnh AC xấp xỉ bằng : A. 6,5 cm ; B. 5,8cm ; C. 5,6 cm ; D. 5,4cm ; E. 5,1cm
Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A. có góc C bằng 320 , AC = 5cm . Độ dài cạnh AB xấp xỉ bằng : A. 3,5cm ; B. 3,1cm ; C. 3,6 cm ; D. 3,4 cm ; E. 3,3 cm.
Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC = 11cm, AB = 21 cm. Góc C xấp xỉ bằng:
A. 62021’ ; B 60018’ ; C. 62023’ ; D. 550 ; E. 58025’
Các em chọn đáp án đúng rồi điền vào bảng sau:
Câu

Chọn

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Chọn
C
D
B
C
B
E
B
C
B
A

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.