Kiểm tra 15′ Số nguyên (3đề + Phiếu KQ) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về Kiểm tra 15′ Số nguyên (3đề + Phiếu KQ), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD & ĐT YÊN THÀNH
KIỂM TRA 15 PHÚT

TRƯỜNG THCS VIÊN THÀNH
Môn: SỐ HỌC 6

Thời gian làm bài: 15 phút

Đề thi số: 101

Số câu hỏi: 10 Câu

Họ và tên: …………………………………………

Số báo danh: ……………….Lớp: ………………….

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
(Các thí sinh trả lời bằng cách lựa chọn 1 trong các phương án trả lời của câu)

Câu 1: Cho a < x < b với a,b,xZ

A.Trên trục số điểm x nằm bên trái điểm b và nằm bên phải điểm a.

B.Trên trục số điểm x nằm giữa điểm a và điểm b.

C.Trên trục số điểm a nằm bên trái điểm x và điểm b.

D.Cả ba câu ở trên đều đúng.

Câu 2: Sắp xếp nào sau đây là đúng

A. -3 >-4 > -5 > -6
B. -2007 >2008 ;
C. -6 >-5 > -4 > -3
D. 2008 < 2007

Câu 3: Tập hợp nào sau đây là tập các số nguyên:

A. 0;1;2;3;…
B. …;-2;-1;0;1;2;…
C. …;-2;-1;1; 2;…
D. …;-3;-2;-1;0

Câu 4: Giá trị tuyệt đối của a, kí hiệu , khi đó ta luôn có:

A.= -a;
B.= 0;
C.= a;
D. 0

Câu 5: Điểm M trên trục số biểu thị điểm mấy?

A. -5
B. -1
C. 0
D. 9

Câu 6: Biết (-23) + x = 11, khi đó giá trị của x là:

A.34
B.- 34
C.12
D.-12

Câu 7: khẳng định nào dưới đây là sai?

A. số đối của -4 là 4
B. -3 là số nguyên âm

C. N Z
D. số tự nhiên đều là số nguyên dương

Câu 8: Chọn câu đúng :

A. Tích 2 số nguyên âm là một số nguyên dương

B. Tổng hai số nguyên âm là một sô nguyên dương

C. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị

D. Một tích khác 0 khi có 1 thừa số bằng 0.

Câu 9: Kết quả của phép tính : (- 15) + (- 14) bằng :

A. – 1
B. 1
C. 29
D. -29

Câu 10: Các dãy số nào sau đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần?

A. -17; -2; 1; 2; 0; 5
B. -2; -17; 5; 1; 0; 2
C. -17; -2; 0; 1; 2; 5
D. 5; 2; 1; 0; -2; -17

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.