Kiểm tra 15 phút (Hinh học 9) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về Kiểm tra 15 phút (Hinh học 9), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:………………………………. Ngày kiểm tra:……/…../2010
Lớp :9A….
12: Kiểm tra 15 phút
Môn: Hình học 9
Điểm Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (trừ câu 1).
Câu 1: Quan sát hình 1 rồi điền vào chỗ trống các hệ thức thích hợp.

1) b2 = ……………

2) c2 = …………….

3) h2 = …………….

4) a.h =……………

H.1

Câu 2 : Trong hình 2
a) Sinbằng:
A. ; B. C. D.
b) Cosbằng:
A. ; B. C. D.
c) tgbằng:
A. ; B. C. D.
d) cotgbằng:
A. ; B. C. D.

H.2

Câu 3: Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. tg= B. cotg= C. tgD. Cả ba trường hợp trên
Câu 4: Cho 0 ; Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A . B . C . D . sin22
Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 5cm ; = 300 , cạnh AB bằng:
A. 25cm B. 2,5cm C. 2cm D. cm
Câu 6: Trong hình 3 Số đo y là :

A. 5 C. -5

B. D.

H.3

ĐáP áN + BIểU ĐIểM
Môn: Hình học 9

Câu 1 (2 điểm), mỗi ý 0,5 điểm

1) b2 = a.b’ 2) c2 = a.c’ 3) h2 = b’.c’ 4) a.h =b.c

Từ câu 2 đến câu 6 mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu 2a
Câu 2b
Câu 2c
Câu 2d
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6

C
D
C
A
A
A
B
B

Họ và tên :Thùng Thi Mùi Ngày kiểm tra:……/…../2008
Lớp :9A1
Kiểm tra 15 phút (Bài 1)
(Đề 1) Môn: Hình học 9
Điểm Lời phê của thầy cô giáo

Đề bài
I Trắc nghiệm (5 điểm)
Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất (trừ câu 1).
Câu 1: Quan sát hình 1 rồi điền vào chỗ trống các hệ thức thích hợp.

1) b2 = ……………

2) c2 = …………….

3) h2 = …………….

4) a.h =……………

H.1

Câu 2 : Trong hình 2
a) Sinbằng:
A. ; B. C. D.
b) Cosbằng:
A. ; B. C. D.
c) tgbằng:
A. ; B. C. D.
d) cotgbằng:
A. ; B. C. D.

H.2

Câu 3: Kết luận nào sau đây là đúng ?
A. tg

Hỏi và đáp