kiểm tra 15 phút DS8 chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về kiểm tra 15 phút DS8 chương II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút
Đại số lớp 8

I.Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất
1. Rút gọn phân thức ta được phân thức :
A . B. C. D.
2. Mẫu thức chung của 3 phân thức ; và là
A. x+x+1 B. x-1 C. x-1 D. Tất cả A,B,C đều sai
II. Điền vào chổ trống ( … ) đa thức thích hợp :
A. = B. =
III. Thực hiện phép tính :
1/. + 2/. + 3/. + +
Bài làm :
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút
Đại số lớp 8

I Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất :
1. Rút gọn phân thức ta được phân thức :
A. . B C.. D..
2. Mẫu thức chung của 3 phân thức : ; và là
A. x -x+1 B .x+1 C. x +1 D. Cả A,B,C đều sai
II. Điền vào chổ (…) đa thức thích hợp :
A. = B . =
III. Thực hiện các phép tính :
1/. + 2 /. + 3/. + +
Bài làm :
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút
Đại số lớp 8

I.Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất
1. Rút gọn phân thức ta được phân thức :
A. B. C . D.
2. Mẫu thức chung của 3 phân thức: ; và là
A. x-1 B. x-1 C. x+x+1 D. Tất cả A,B,C đều sai
II. Điền vào chổ trống ( … ) đa thức thích hợp :
A. = B. =
III. Thực hiện các phép tính :
1/. + 2/. – 3/. + +
Bài làm :
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút
Đại số lớp 8

I Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất :
1. Rút gọn phân thức ta được phân thức :
A. B. C. D.
2. Mẫu thức chung của 3 phân thức : ; và là
A. x+1 B. x + 1 C. x -x +1 D. Tất cả A,B,C đều sai
II. Điền vào chổ trống ( … ) đa thức thích hợp :
A. = B. =
III. Thực hiện các phép tính :
1/. + 2./ + 3 /. + +
Bài làm :
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút
Đại số lớp 8

I.Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất
1. Rút gọn phân thức ta được phân thức :
A . B. C. D.
2. Mẫu thức chung của 3 phân thức ; và là
A. x+x+1 B. x-1 C. (x-1) (x+x+1) D. Cả B,C đều đúng
II. Điền vào chổ trống ( … ) đa thức thích hợp :
A. = B. =
III. Thực hiện phép tính :
1/. + 2/. + 3/. + +
Bài làm :
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Họ và tên:
Lớp:
Kiểm tra 15 phút
Đại số lớp 8

I Khoanh tròn trước câu trả lời đúng nhất :
1. Rút gọn phân thức ta được phân thức :
A. . B . C. D..
2. Mẫu thức chung của 3 phân thức : ; và là
A. x -x+1 B .(

Hỏi và đáp