Kiểm tra 15 phút chương 4 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra 15 phút chương 4, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………………. KIỂM TRA 15 PHÚT
Lớp: …………………………………. MÔN: Đại số 9
Điểm
Lời phê của GV

Đề: Trắc nghiệm hãy chọn câu đúng
Câu 1/ Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?
a. x2 + 3x = 3 b. x5 – 5×2 = 0 c. 5x + 45 = 0 d. x + 2×2 + 3x
Câu 2/ Phương trình x2 – 5x + 6 = 0. Có các hệ số a, b, c là:
a. a = 1; b = -5x; c = 6 b. a = x2; b = -5x; c = 6
c. a = 1; b = -5; c = -6 d. a = 1; b = -5; c = 6
Câu 3/ Phương trình: -x2 + 3x +2 = 0 có biệt thức Delta bằng:
a. 13 b. -13 c. 17 d. -17
Câu 4/ Phương trình 2×2 – 4x = 0 có nghiệm là cặp số nào sau đây?
a. (0; 2) b. (2; 1) c. (0; -2) d. (-2; 0)
Câu 5/ Phương trình 3×2 – 27 = 0 có nghiệm là cặp số nào sau đây?
a. ( 1; -1) b. ( -4; 4 ) c. ( -2; 2 ) d.(3; -3)
Câu 6/ Phương trình x2 – 7x +6 =0 có nghiệm đúng là?
a x1=1; x2=- 1 b x1=-1; x2= -6 c x1=-1; x2= 6 d x1=1; x2= 6
Câu 7/ Phương trình ax2 +bx +c =0 (a≠0) có hai nghiệm phân biệt khi:
a. a và c cùng dấu b. a và c trái dấu c. = 0 d. c. m
Câu 10/ Với giá trị nào của m thì phương trình x2 – 4x +m – 1 = 0. Xác định m để phương trình có nghiệm kép.
a. m = 5 b. m = -5 c. m = 4 d. m = -4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.