Kiểm tra 15 phút -1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Kiểm tra 15 phút -1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ
ĐỀ 1:
I -Trắc nghiệm : (2 điểm)Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Đường thẳng y = ax + 3 đi qua điểm A (1 ; 2) thì có hệ số a bằng:
A.3
B.2
C.1
D.-1

Câu 2: Đường thẳng y = – x + b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 thì có hệ số b là:
A.0
B. 3
C.- 1
D.- 3

Câu 3: Đường thẳng y = x – 2 lần lượt cắt trục Oy ; Ox tại các điểm :
A.C(0;1); D(1;- 2)
B. C(0; -2); D(2 ; 0)
C. C(0: 2); D(0 ;- 2)
D. C(-2;0 );D(0 ;- 2)

Câu 4: Đường thẳng (d): y = ax + b (a ≠ 0) và đường thẳng (d’) y = a’x + b’(a’ ≠ 0) song song với nhau khi:
A.a = a’và b = b’
B. a = a’và b ≠ b’
C. a ≠ a’và b = b’
D. a ≠ a’và b ≠ b’

II- Tự luận: ( 8 điểm)
Cho hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)
a) Xác định hệ số a ; b của hàm số biết đồ thị hàm số song song với đường thẳng y = – 2 x và đi qua điểm T (2 ; – 3).
b) Xác định hệ số a ; b của hàm số biêt đồ thị hàm số đi qua điểm M (1 ; 1) và điểm N (- 2; – 5).
c) Vẽ đồ thị hai hàm số vừa xác định trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy.
d) Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số vừa vẽ.
ĐỀ 2:
I ) Trắc nghiệm (3 đ): Chọn phương án trả lời đúng cho các câu sau
Câu 1: Hàm số nào sau đây không phải là hàm số bậc nhất ? .
A. y = B. y = C. y = D. y =
Câu 2: Đường thẳng y = – 2x + 4 đi qua điểm nào trong các điểm sau ?
A. ( 1 ; – 2 ) B. ( – 1 ; 4 ) C. ( 1 ; 2 ) D. ( 2 ; 1 )
Câu 3: Hai đường thẳng y = (m – 2)x + 1 và y = 3x +5 song song với nhau khi :
A. m = 5 B. m = – 2 C. m = 4 D. m = – 4
Câu 4: Đường thẳng 2x + 8y = 6 có hệ số góc là :
A. B. C. D.
Câu 5: Hàm số y = (k + 3)x + 2 là đồng biến khi :
A. k >– 3 B. k 3 D. k < 3
Câu 6: Góc tạo bởi đường thẳng y = x + 6 tạo với chiều dương của trục hoành bằng :
A. 450 B. 600 C. 1450 D.1350
II) Tự luận: (7đ)
Bài 1 : Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A( -1; 3 ) và B( 2; -4) .
Bài 2 : Cho hai hàm số bậc nhất y = mx – 3 và y = (2m + 1)x + 5. Tìm giá trị của m để đồ thị hai hàm số đã cho là :a ) Hai đường thẳng cắt nhau . b ) Hai đường thẳng song song với nhau .
c ) Hai đường thẳng vuông góc với nhau.
Bài 3: a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ các đường thẳng : y = (x + 2 (d1) và y = x + 1 (d2).
b) Gọi giao điểm của các đường thẳng (d1) và (d2) với trục Ox theo thứ tự là B và C, gọi giao điểm của hai đường thẳng (d1) và (d2) là M. Tìm tọa độ điểm M (bằng phép tính).
c) Tìm tọa độ điểm A trên (d1) sao cho tam giác ABC có diện tích bằng 2.
ĐỀ 3:
I / TRẮC NGHIỆM :Chọn câu đúng nhất trong các câu sau :
1 / Hàm số y = ( 4

Hỏi và đáp