KIỂM TRA 15′ ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về KIỂM TRA 15′ ĐẠI SỐ 7 CHƯƠNG II, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ và tên: ……………………. Kiểm tra: 15 phút
Lớp 7A…. Môn: Đại số

Điểm

Nhận xét của giáo viên.

Đề bài.

*Khoang tròn vào đáp án đúng nhất.
Câu 1. Cho đẳng thức: y = 2.x thì
a) y tỉ lệ thuận với x b) y tỉ lệ nghịch với x
c) x tỉ lệ thuận cới y d) Cả 3 ý đều sai.
Câu 2. Cho số đo các góc , , lần lược tỉ lệ với các số 1; 2; 3. thì
a) vuông tại đỉnh A b) vuông tại đỉnh B
c) vuông tại đỉnh C d) cả 3 ý đều sai.
câu 3. Cho đẳng thức x = ta nói x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số là.
A/ a = B/ a = 0 C/ a = 5 D/ a = 10
Câu 4. Cho hàm số y = f(x) = 3.x + 2. Khẳng định nào sau đây là đúng.
a) f(- 1) = 0 b) f(0) = 2 c) f(1) = 2 d) f(1) = 6
Câu 5. Cho điểm A (1; -2). Điểm A thuộc phần tư thứ mấy trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
a) Phần tư thứ I b) Phần tư thứ II
c) Phần tư thứ III d) Phần tư thứ IV
Câu 6. Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ là.
a) – 2 b) 0 c) 1 d) cả 3 ý đều sai.
Câu 7. Điểm O của mặt phẳng tọa độ Oxy có tọa độ là.
a) O(-1; – 1) b) O(0; – 1) c) O(0; 0) d) O(1; 1)
Câu 8. Cho hàm số y = f(x) = . Tính f(- 2), f(- 5), f(2)
Có nhận xét gì về f(- 2) và f(2).
Bài làm.
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Hỏi và đáp