kiểm tra 15′ Đại 7 chương 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về kiểm tra 15′ Đại 7 chương 1, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 – CHƯƠNG 1 ĐỀ CHẴN
Thời gian làm bài 15 phút
Họ và tên: ……………………….…………… Lớp 7A Thứ ngày tháng 11 năm 2010
Điểm
Lời phê của giáo viên

1/ Nếu thì x = ?
A. x = -2 B. x = 2 C. x = -16 D. x = 16
2/ Tìm các số tự nhiên n, biết: 8 < 2n 2 × 32
A. 1 ; 2 ; 3 B. 3 ; 4 ; 5 C. 2 ; 3 ; 4 D. 4 ; 5 ; 6
3/ 33.32 = ?
A. 36 B. 95 C. 35 D. 96
4/ Từ tỉ lệ thức: 1,2 : x = 2 : 5. Suy ra x = ?
A. x = 3 B. x = 3,2 C. x = 0,48 D. x = 2,08
5/ Tính giá trị (làm tròn đến số thập phân thứ hai) của phép tính sau:
M = 4,2374 + 5,1295 – 6,1048
A. M 3,26 B. M 3,25 C. M 3,24 D. M 3,23
6/ Cách viết nào đúng:
A/ B/ C/ D/
7/ So sánh hai số hữu tỉ và ta có:
A. x < y
B. x >y
C. x = y

8: Kết quả đúng của phép tính: là:
A. – 3
B. -11
C. -3 và -11
D. 9

9: ` 2 là:
A. 24 B. 26 C. 25 D. 23
10: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng phân số thập phân vô hạn tuần hoàn?
A.
B.
C.
D.

Bài làm:

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp án đúng

ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 7 – CHƯƠNG 1 ĐỀ LẺ
Thời gian làm bài 15 phút
Họ và tên: ……………………….…………… Lớp 7A Thứ ngày tháng 11 năm 2010
Điểm
Lời phê của giáo viên

1/ Câu nào sau đây đúng?
A/ -1,5 Z B/ C/ N Q D/
2/ Kết quả phép tính: là:
A/ B/ C/ D/ Đáp số khác
3/ Biết . Giá trị của x là:
A/ B/ C/ D/ 2
4/ So sánh hai số hữu tỉ và ta có:
A. x < y
B. x >y
C. x = y

5: Kết quả đúng của phép tính: là:
A. – 2
B. -12
C. -2 và -12
D. 9

6: ` 2 là:
A. 25 B. 23 C. 24 D. 26
7: Phân số nào sau đây viết được dưới dạng phân số thập phân vô hạn tuần hoàn?
A.
B.
C.
D.

8/ Cho x= 6,67254. Giá trị của x khi làm tròn đến 3 chữ số thập phân là:
A/ 6,673 B/ 6,672 C/ 6,67 D/ 6,6735
9/ Kết quả phép tính (-5)2 .(-5)3 là:
A/ (-5)5 B/ (-5)6 C/(25)6 D/ (25)5
10/ Cho . Khi đó x là:
A/ Số hữu tỉ bất kì. B/ Số hữu tỉ dương. C/ Số hữu tỉ âm. D/ Số hữu tỉ không âm.
… Bài làm:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Đáp

Hỏi và đáp