kiem tra 1 tiet toan 6 kh2 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại bạn đọc về kiem tra 1 tiet toan 6 kh2, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ tên : ……………
Lớp : 6 Kiểm tra chất lượng môn toán
thời gian : 60phút

Điểm

Lới nhận xét của thầy cô

Đề bài
Câu 1 :
a ) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần : 2 ; 0 ; -1 ; -5 ; -17 ; 8
b ) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần : -103 ; -2004 ; 15 ; 9 ; -5 ; 2004
Câu 2
a) Biểu diễn các số nguyên : -7 ; -5 ; -3 ; 0 ; 3 ; 5 ;7 trên trục số
b) Có nhận xét gì về vị trí của các điểm -7 và 7 , -5 và 5 ; -3 và 3 so với điểm 0 ?
Câu 3 : Tìm số nguyên x sao cho :
a ) -10 < x < -1 b) -9 < x < 2
Câu 4
a) Tính tổng các số nguyên âm có 1 chữ số
b) Tính tổng các số nguyên âm có 2 chữ số
c) Tính tổng các số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số , có 2 chữ số , có 4 chữ số
Câu 5 : Tính nhanh
a) 2004 + [520 + (-2004) ] b) [(-851) +5924 ] + [(-5924) + 851 ]
c) 921 + [97 + (-921) + (-47) ] d) 2003 + 2004 +(-2005) + (-2003)
Câu 6 : Tính nhanh
a) 234 + 117 + (-100) + (-234) b) -927 +1421 +930 + (-1421)
c) ( 187 – 23 ) – ( 20 -180 ) d) (-50 +19 + 143 ) – ( -79 +25 +48 )
Câu 7 Tính tổng
a) (-125) + 100 + 80 + 125 + 20 b) 27 + 55 +(-17) + (-55)
c) (-92) + (-251) + (-8) + 251 d) (-31) + (-95) + 131 + (-5)
Câu 8 : Điền dấu ( >; < ; = ) thích hợp vào chỗ trống
a)(-27).(-5).12.(-2) ………(-85).(-16).5.0
b) (-35).(-2).32……………(-225).(-35)
c) (-7).(-3).17.(-1)…………(-13).4.(-2).(-1)
Câu 9 : Tìm x biết :
a) 5 – ( 10 –x ) = 7 b) -32 – ( x – 5) = 0
c) -12 + ( x – 9 ) = 0 d) 11+ ( 15 – x ) = 1
Câu 10 : Cho a ; b thuộc Z . Tìm x thuộc Z sao cho :
a) x – a = 2 b) x + b = 4
c) a- x = 21 d) 14 – x = b + 9
Câu 11 : Tím giá trị của các biểu thức sau :
a) ( 19 + 12 ) – 19 + x.y Khi x = -4 ; y = 5
b) 110 – ( 110 – 20 ) + 4.x Khi x =-3
Câu 12 : So sánh
a) 24 – ( 32 + 24 ) với (-18) + (-14)
b) 26 . (-5).(-4) với 12.(-5)
c) (-12).(-4).(-5) với 44.(-10)
d) 15.(-6) + 6.( – 14) với -63
Bài làm
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.