Kiểm tra 1 tiết Tin học 11 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về Kiểm tra 1 tiết Tin học 11, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THPT Số 2 Nghĩa Hành
Họ, tên…………………………………………
Lớp :…………………………………..

ĐỀ KIỂM TRA
MÔN : Tin hoc 11
Thời gian làm bài: 45 phút;

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào phương án trả lời mà em cho là đúng
Câu 1: Trong các tên biến sau đây, tên nào đặt tên sai quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình Pascal?
A. ho_ten B. hoten C. ho-ten D. hoten1
Câu 2: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hằng và biến khác nhau cơ bản như thế nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất trong các phương án sau?
A. Hằng và biến là hai đại lượng mà giá trị đều có thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình;
B. Hằng là đại lượng mà giá trị không thể thay đổi được trong quá trình thực hiện chương trình, biến là đại lượng mà giá trị của chúng có thể thay đổi được trong chương trình;
C. Hằng và biến bắt buộc phải khai báo;
D. Hằng không cần khai báo, còn biến phải khai báo;
Câu 3: Hàm cho giá trị bằng bình phương của x là
A. Exp(x); B. Abs(x); C. Sqrt(x); D. sqr(x);
Câu 4: Cho chương trình sau: uses crt;
var x, y: integer;
Begin
x:=15;
y:=sqr(x);
y:=y+x;
x:=y-x;
End.
sau khi thực hiện xong đoạn chương trình trên thì giá trị của 2 biến x và y là
A. x= 225 và y = 240 B. x=240 và y =225 C. x= 15 và y = 225 D. x = 15 và y = 240
Câu 5: Kết quả của biểu thức sqr((ABS(25-50) mod 4) ) là:
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 6: Trong các cách khai báo hằng sau đây cách khai báo nào là đúng
A. Const Pi = 3.1; B. Const = Pi; C. Pi = 3.14; D. Const Pi = 3,14;
Câu 7: X := y ; có nghĩa
A. So sánh xem Y có bằng X hay không B. Gán giá trị X cho Y
C. Ý nghĩa khác D. Gán giá trị Y cho biến X
Câu 8: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình là
A. Chương trình thông dịch và chương trình biên dịch
B. Chương trình dịch, bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa
C. Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa
D. Tên dành riêng, tên chuẩn và tên do người lập trình định nghĩa
Câu 9: Chương trình dịch Pascal sẽ cấp phát ít nhất bao nhiêu byte bộ nhớ cho các biến trong khai báo sau :
Var m, n : integer ;
A, c : real ;
X, y : word ;
Ch, th : char ;
A. 12 B. 22 C. 8 D. 6
Câu 10: Có mấy loại hằng?
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 11: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ khóa CONST dùng để
A. Khai báo thư viện; B. Khai báo biến; C. Khai báo tên chương trình; D. Khai báo hằng;
Câu 12: Trong các khai báo biến sau, khai báo nào sai theo quy tắc khai báo biến của Ngôn ngữ lập trình Pascal?
A. Var x1, x4: byte; B. Var x1, x2:integer; C. Var x1, x1: char; D. Var x1, x3:real;
II. Phần tự luận :
Câu 1 :Viết các biểu thức quan hệ sau bằng ngôn ngữ lập trình Pascal:
A. B.
Câu 2 Viết chương trình nhập từ bàn phím một số thực a, tính và đưa ra màn hình giá trị của biểu thức
———————————————–

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.