Kiểm tra 1 tiết – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về Kiểm tra 1 tiết, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 1: Phân số
5
8 nhỏ hơn phân số nào sau đây?
−5
8

−15
4

0

7
3

Câu 2: Số nào sau đây được gọi là phân số:
−5.2
4

5
4.7

−10
9

12−1.4

Câu 3: Tia Ot là tia phân giác của góc xOy khi
A. B.và
C. D.
Câu 4. Phân số nào sau đây lớn hơn phân số−5
9 là:

5
3

4−5

−7
2

−12
7

Câu 5. Tổng của hai phân số
5
4 và−12
8

17
8

−7
12

−7
4

−1
4

Câu 6. Đổi hỗn số −1
3
4 ra phân số ta được:
−1
3

−7
4

−1
4

3
5

Câu 7. Hai góc xOt và tOy là hai góc kề bù . Biết = 800, góc tOy có sốđo là
A. 100 B. 500 C. 800 D. 1000
Câu 8.Trên hình vẽ bên, góc x có số đo độ bằng
A. 600.
B. 700.

C. 500.
D. 400.

Câu 9. Quy đồng mẫu số các phân số −2
5 và
3−10 ta được
−4
10 và −3
10

−4
10 và −6
10

−2
10 và −3
10

−2
50 và −3
50

Câu 10.của bằng 
A. B . C. D.
Câu 11. Ba tia chung gốc tạo thành bao nhiêu góc?
Ba góc
Hai góc
Một góc
Sáu góc

Câu 12. Phân số nào sau đây bằng phân số −4
10:

4
10

−1
2

2−5

10−4

Câu 13: Khi nào thì ?
A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
C. Khi tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy D. Hai góc xOy và yOz kề bù
Câu 14.Một tấm vải dài 72m, lần thứ nhất cắt lấy
5
9 tấm vải, lần thứ hai cắt lấy
1
4 tấm vải. Hỏi mảnh vải còn lại dài bao nhiêu mét?
A. 16m B.14m D.20m D.22m

Câu 15. Hình bên có bao nhiêu góc
A. 2 B. 3 C.1 D. 4

II. TỰ LUẬN
Câu 1 Thực hiện các dãy phép tính sau “câu c tính nhanh”

1
2 +
3
4 + −1
2
b
10
3– (6
1
7− 5
1
3) :
5
7
c.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2 a) Tìm số nguyên x biết: 4.x + 8 = −152 b) Tìm x, biết:
2
3
x
1
4 = −4
9

c) Hãy tính
1
n
1
n + 1 từ đó áp dụng để tính tổng: S =
1
1.2 +
1
2.3 +
1
3.4 +
1
4.5 + ⋅⋅⋅ +
1
2010.2011

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3. Cho biết tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy và  
xOt = 30
xOy = 70
Tính số đo của  
tOy.
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có chứa  
xOy vẽ các tia Oz, Om sao cho Oz là tia đối của tia Ox và  
xOm = 125Chứng tỏ Om là tia phân giác của  
yOz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.